ระบบบริหารงาน
 
SAR 2564
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2566
13 มีนาคม 2566
 
แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรม เสริมหลักสูตร
ของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565
10 มีนาคม 2566
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำ
ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15 ธันวาคม 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
31 มกราคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
27 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
12 มกราคม 2566
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
12 มกราคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษา
การณ์ จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
9 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเศษ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
 
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาการ
จำนวน 2 อัตรา
28 ธันวาคม 2565
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโน
โลยี เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และ AI อัจฉริยะสมัยใหม่
27 ธันวาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ
ประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
30 พฤศจิกายน 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
19 ตุลาคม 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
17 ตุลาคม 2565
 
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ
การเทคโนโลยีเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ อัตโนมัติและ AI อัจริยะสมัยใหม่
7 ตุลาคม 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
4 ตุลาคม 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กันยายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
26 กันยายน 2565
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
13 กันยายน 2565
 
      ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรชน
นายดอก นายทองแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
วันที่ 25 มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ
ช่อสะอาด ระดับภาค (ภาคกลาง) ประจำ
ปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วันที่
21-23 มีนาคม 2566
โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้อง
จริยธรรม วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
วันที่ 15 มีนาคม 2566
รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี
2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิ
การและคุ้มครองแรงงาน ณ ศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 15 มีนาคม 2566
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 10
มีนาคม 2566
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ
ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนอ่างทองปัทม
โรจน์วิทยาคม จ.อ่างทอง วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2566
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและ
ออกแบบทางหลวง หมายเลข 3454 โดย
มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา
ช่างยนต์ แผนกวิชาการบัญชี สัมภาษณ์
ผู้เดินทาง วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการนิเทศจัดการเรียนการสอนประ
เภทวิชาพาณิชยกรรมตามมาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี)
ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2566
สอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา
ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2566
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th