ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 17/12/64
ตารางปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 21/2/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     ชั้นสูง ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ
6/4/65
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 5/4/65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
     งานบริหารงานทั่วไป
3/4/65
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 26/4/65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
24/3/65
ขอเชิญ ร่วมประกวดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” เพื่อสาธารณประโยชน์สังคม
     ชิงเงินรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง
7/3/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
3/3/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/2/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
17/2/65
ประกาศ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมพาพันธ์ - 6 มีนาคม      2565 14/2/65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/1/65
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรม
     บัญชีสำเร็จรูป
20/1/65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 6/1/65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 29/12/64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/12/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีฯ (ครั้งที่ 2)
17/12/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม 2564 30/11/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมฯ
15/11/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อาคารห้องน้ำ
     วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
11/11/64
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27/10/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็วรูป
26/10/64
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ วันที่ 6-17 กันยายน 2564 6/9/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 31/8/64
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี
     งบประมาณ 2565
24/8/64
ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 13/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2564 3/8/64
   
 
      ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะ
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วันที่ 28
เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2565
รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2565 ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1
ทุกสาขาวิชา วันที่ 3 เมษายน 2565
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วันที่ 1 เมษายน 2565
การแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่
24/2564 ประเภทรถประดิษฐ์ ได้ลำดับที่ 10
ของประเทศ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 2-3 มีนาคม 2565
 
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับชาติ ครั้งที่
30 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ณ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน อาชีวศึกษา
จังหวัดแพร่ วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2565
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 2
นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ณ
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพรพาณิชย์
จังหวัดราชบุรี วันที่19-20 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
VTR วิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนเทียบโอน (ปวส.)
ตรวจสอบผลการเรียน
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.