ระบบบริหารงาน
 
SAR 2565
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2566
13 มีนาคม 2566
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน) สาขา
การบัญชี
11 ตุลาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
9 ตุลาคม 2566
 
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
2 ตุลาคม 2566
กำหนดการ และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566
 
ชายไทยทีมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และมี
ภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 กันยายน 2566
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน
บริหารทั่วไป (ครู)
22 สิงหาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
17 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
15 สิงหาคม 2566
 
ยกเลิกประกาศ เรื่องการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31
กรกฏาคม 2566
27 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหาร
ทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
25 กรกฏาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2566
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
31 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
27 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
12 มกราคม 2566
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
12 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษา
การณ์ จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
9 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเศษ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาการ
จำนวน 2 อัตรา
28 ธันวาคม 2565
 
      ภาพกิจกรรม
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนสนิทวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประ
พฤตินักเรียน นักศึกษา เทศกาลวันลอย
กระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 27
พฤศจิกายน 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จ.อ่างทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เสวนาเชิงปฏิบัติการ จัดเครื่องโต๊ะ เครื่อง
ตั้ง เครื่องบูชาอย่างไทย โดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บรรยายให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การประกวดมารยาทไทย และประกวด
เล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะวิชา
ชีพและทักษะพื้นฐนระดับภาค ภาคกลาง
ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญ-
จนบุรี วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ศึกษา รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรจากมหาวิทยา
ลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาบรรยาย
ให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
 
 
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th