ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2565 6/1/65
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-9 มกราคม 2565 29/12/64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
     สำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27/12/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีฯ (ครั้งที่ 2)
17/12/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธันวาคม 2564 30/11/64
ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบ
     ประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมฯ
15/11/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 อาคารห้องน้ำ
     วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
11/11/64
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 27/10/64
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ชุดปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์ทางการบัญชีพร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็วรูป
26/10/64
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการออนไลน์ วันที่ 6-17 กันยายน 2564 6/9/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 31/8/64
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี
     งบประมาณ 2565
24/8/64
ประกาศ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 13/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2564 3/8/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 29/7/64
ประกาศ การให้นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการ Work from home
     ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19
22/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 12 -31 กรกฏาคม 2564 7/7/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบ Online วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2564 25/6/64
ประกาศ จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) 18/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 11/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 10/6/64
ประกาศ การรับเงินเรียนฟรีและหนังสือเรียน ระดับชั้น ปวช.2 4/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31/5/64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31/5/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 19/5/64
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 7/5/64
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 3/5/64
ประกาศ ขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
     ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3/5/64
ขอเชิญ อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
     ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
2/5/64
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิิญร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" 2564 12/3/64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1/2/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1/2/64
ประกาศ แจ้งเปิดสถานศึกษาและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/1/64
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/1/64
   
 
      ภาพกิจกรรม
 
คณะครู เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 และรับมอบเกียรติคุณบัตร "ครูดีศรีวิเศษ" ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนวัดนางใน วันที่ 16 มกราคม 2565
อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาล
ปีใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.พรชัยวัฒน์
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 29 ธันวาคม
2564 - 4 มกราคม 2565
 
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
โครงการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
 
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 23-25
ธันวาคม 2564
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
ด้วยวิธี ATK วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
      ข่าวการศึกษา
 
      Facebook Page
 
 
   
VTR วิทยาลัย
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ทุนการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ใบสมัครเรียน(เทียบโอน)
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
จดหมายข่าว
ทั้งหมด
 
ลิงค์อาชีวศึกษา
 
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.