ระบบบริหารงาน
 
SAR 2564
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2566
13 มีนาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2566
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
31 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
27 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
12 มกราคม 2566
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
12 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษา
การณ์ จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
9 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเศษ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาการ
จำนวน 2 อัตรา
28 ธันวาคม 2565
ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโน
โลยี เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และ AI อัจฉริยะสมัยใหม่
27 ธันวาคม 2565
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ
ประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
30 พฤศจิกายน 2565
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
19 ตุลาคม 2565
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
17 ตุลาคม 2565
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ
การเทคโนโลยีเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ อัตโนมัติและ AI อัจริยะสมัยใหม่
7 ตุลาคม 2565
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
4 ตุลาคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กันยายน 2565
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
26 กันยายน 2565
     
 
      ภาพกิจกรรม
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 1
"สาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความ
ปลอดภัย" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ณ สนง.ขนส่ง
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 6 มิถุนายน 2566
โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสานความ
ร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัด
ชลบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 3 มิถุนายน 2566
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประ
เพณี "กิจกรรมวันวิสาขบูชา" ณ วัดหลวง
สุนทราราม วันที่ 2 มิถุนายน 2566
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์การ
เพิ่มเพื่อน (Add friends) ระบบแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินทางสังคม ESS ให้กับนักเรียน
นักศึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
นายอำเภอ และปลัดอำเภอ กลุ่มงาน
ทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัย
ชาญ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน
นักศึกษา ใช้แอพพลิเคชั่น ThaiD บนโทร
ศัพท์มือถือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ
หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง
ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึก ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึก
ษา เพื่อลดปัญหาการออกคลางคัน ประจำ
ปีการศึกษา 2566 วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
 
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th