ระบบบริหารงาน
 
SAR 2563
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
 
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กันยายน 2565
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
26 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
13 กันยายน 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
13 กันยายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
9 กันยายน 2565
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา
29 สิงหาคม 2565
รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป
29 สิงหาคม 2565
 
การหยุดการเรียนการสอน วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565
4 สิงหาคม 2565
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ
6 พฤษภาคม 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
5 พฤษภาคม 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงาน
ทั่วไป
3 พฤษภาคม 2565
 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
26 เมษายน 2565
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอม
พิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป
24 มีนาคม 2565
 
ประกวดโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย”
เพื่อสาธารณประโยชน์สังคม ชิงเงินรางวัล
เงินสด เพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริง
7 มีนาคม 2565
ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอม
พิวเตอร์ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชี
สำเร็จรูป
3 มีนาคม 2565
 
ตารางปฏิบัติงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
21 กุมภมพันธ์ 2565
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทางการบัญชี พร้อมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 กุมภมพันธ์ 2565
   
 
      ภาพกิจกรรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น้ำมันเหลือง
สมุนไพร, สลัดโรล, แซนวิชโบราณ, ซูชิ
ณ โรงเรียนวัดหลักแก้ว วันที่ 29 กันยายน
2565
งานเกษียณอายุราชการ นายพิพัฒน์
สนธิพันธ์ ครูชำนาญการ วันที่ 28 กันยายน
2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ในสถานศึกษา บริษัทพัฒนาภัณฑ์
เซลล์แอนด์เซอร์วิส วันที่ 26 กันยายน
2565
ประชุมชี้แจงนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท
สี่พระยา จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2565
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ตำแหน่งครู วันที่ 23 กันยายน
2565
โครงการอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-18 กันยายน 2565
โครงการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้
ประกอบการยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ณ
โรงแรมแบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์
จ.นนทบุรี วันที่ 7-9 กันยายน 2565
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
แกนนำ อพ.สธ. อาชีวศึกษา ภาคกลาง
ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 7 กันยายน 2565
พิธีประดับแถบ 2 สี วันที่ 7 กันยายน 2565
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน • ตรวจสอบผลการเรียน • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
      • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม     • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบประวัตินักเรียน   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบสัญญาค้ำระกัน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
   
       
Copyright © 2021. www.viset.ac.th