ระบบบริหารงาน
 
SAR 2563
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำ
ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
15 ธันวาคม 2565
 
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
12 พฤษภาคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
31 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
27 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
12 มกราคม 2566
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
12 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษา
การณ์ จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
9 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเศษ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาการ
จำนวน 2 อัตรา
28 ธันวาคม 2565
ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโน
โลยี เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และ AI อัจฉริยะสมัยใหม่
27 ธันวาคม 2565
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ
ประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
30 พฤศจิกายน 2565
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
19 ตุลาคม 2565
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
17 ตุลาคม 2565
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติ
การเทคโนโลยีเรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์ อัตโนมัติและ AI อัจริยะสมัยใหม่
7 ตุลาคม 2565
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
4 ตุลาคม 2565
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
28 กันยายน 2565
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
26 กันยายน 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
13 กันยายน 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
13 กันยายน 2565
 
      ภาพกิจกรรม
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
ชาติ ครั้งที่ 31 ณ อาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
การประเมินการเตรียมความพร้อม และ
ศักยภาพในการขออนุมัติเปิดสอนหลัก
สูตร วันที่ 27 มกราคม 2566
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ พร้อมด้วยคณะครู
เข้าชมศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือ
(MOU) กับบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
(ศูนย์สระบุรี) วันที่ 26 มกราคม 2566
งานนิทรรศการวิชาการ Woradit Active
Learning Day ครั้งที่ 2 ณ หอประชุม
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วันที่ 25
มกราคม 2566
กีฬาสีภายใน " วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 17"
วันที่ 23-24 มกราคม 2566
การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคต
การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
สมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 23 มกราคม 2566
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
โควตา วันที่ 21 มกราคม 2566
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอด
ภัยฮอนด้ากรุงเทพฯ (รามคำแหง) แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ วันที่ 18
-19 มกราคม 2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา
2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ.ลพบุรี
วันที่ 18-20 มกราคม 2566
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th