ระบบบริหารงาน
 
SAR 2565
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
วารสารวิทยาลัย
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2566
13 มีนาคม 2566
 
กำหนดการ และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566
ชายไทยทีมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และมี
ภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 กันยายน 2566
 
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน
บริหารทั่วไป (ครู)
22 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
17 สิงหาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
15 สิงหาคม 2566
ยกเลิกประกาศ เรื่องการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31
กรกฏาคม 2566
27 กรกฏาคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหาร
ทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
25 กรกฏาคม 2566
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2566
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
31 มกราคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
27 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด"
12 มกราคม 2566
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
12 มกราคม 2566
 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษา
การณ์ จำนวน 1 อัตรา
11 มกราคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูก
จ้างชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม
รักษาการณ์
9 มกราคม 2566
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีอำเภอ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีศรีวิเศษ ประจำปี 2566
5 มกราคม 2566
 
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย
5 มกราคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาการ
จำนวน 2 อัตรา
28 ธันวาคม 2565
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเทคโน
โลยี เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
และ AI อัจฉริยะสมัยใหม่
27 ธันวาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ
ประมาณ 2566 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยี
เรียนรู้และพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติ
30 พฤศจิกายน 2565
 
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
19 ตุลาคม 2565
 
      ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ
ไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
Thai National Flag Day ณ บริเวณ
หน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัย
ชาญ วันที่ 28 กันยายน 2566
การประชุมคณะะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 26
กันยายน 2566
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำราย
งานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ
2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่
25 กันยายน 2566
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินสถาน
ศึกษาพอเพียง โครงการศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 20 กันยายน 2566
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อ
ตกลง (PA) ของข้าราชการครู ณ ห้อง
ประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 20 กันยายน 2566
พิธีประดับแถบ 2 สี Day camp เข้าประ
จำกองลูกเสือ และจิตอาสาพระราชทาน
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 19 กันยายน 2566
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) และยกย่องเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการภาครัฐและเอกชน ณ หอ
ประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 19
กันยายน 2566
อบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active learning สู่การพัฒนาฐาน
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ
หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่
16-17 กันยายน 2566
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
“ความสำเร็จการขับเคลื่อนการจัดการ
อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566”
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัด
สุราษฎร์ธานี วันที่ 16-17 กันยายน 2566
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
 
 
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th