ระบบบริหารงาน
 
SAR 2565
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2567
29 มกราคม 2567
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
29 มีนาคม 2567
ผู้ชนะเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกัน
อุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการ
ศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
25 มีนาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
8 มีนาคม 2567
 
เชิญชวนเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
5 มีนาคม 2567
การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี
การศึกษา 2566
30 มกราคม 2567
 
มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ พ.ศ.2507
30 มกราคม 2567
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด" ประจำปี
2567
11 มกราคม 2567
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีวิเศษ"
และ "ครูดีศรีวิเศษ" ประจำปี 2567
11 มกราคม 2567
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2567
9 มกราคม 2567
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน) สาขา
การบัญชี
11 ตุลาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
9 ตุลาคม 2566
 
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
2 ตุลาคม 2566
กำหนดการ และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566
 
ชายไทยทีมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และมี
ภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 กันยายน 2566
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน
บริหารทั่วไป (ครู)
22 สิงหาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
17 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
15 สิงหาคม 2566
 
ยกเลิกประกาศ เรื่องการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31
กรกฏาคม 2566
27 กรกฏาคม 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหาร
ทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
25 กรกฏาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าศึกษา
ต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคพิเศษ
24 เมษายน 2566
 
      ภาพกิจกรรม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและคณะครู
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังเข้าสังเกตการณ์
สถานประกอบการและเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา ที่ออกฝึกอาชีพ ณ บริษัท
สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด วันที่ 17 เมษายน 2567
อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
เทศกาลสงกรานต์ ณ จุดบริการหน้า
สำนักเทศบาลตำบลไชโย อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 11-17 เมษายน 2567
กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
คณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
11 เมษายน 2567
พิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2567
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom
Meeting วันที่ 10 เมษายน 2567
พิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย
ไร้อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต์ จังหวัด
อ่างทอง ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
ไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง วันที่
10 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานตำแหน่งวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาแบบ Coaching
and Mentoring ประจำปีงบประมาณ
2567 วันที่ 2 เมษายน 2567

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการ
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ
หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัย
การอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 1 เมษายน 2567
สอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสอบ
สัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
27 มีนาคม 2567
พิธีวางพวงมาลาสักการะวีรชนแขวงเมือง
วิเศษไชยชาญ เนื่องในงาน "รำลึกวีรชน
แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ" ประจำปี 2567
ณ อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 25 มีนาคม 2567
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
 
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th