เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ (On Line) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม - 31 กรกฏาคม
        2564
7/7/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบ (On Line) วันที่ 28 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2564 25/6/64
ประกาศ การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) 18/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 3 11/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 10/6/64
ประกาศ การรับเงินเรียนฟรีและหนังสือเรียน ระดับชั้น ปวช.2 4/6/64
ประกาศ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31/5/64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 31/5/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 19/5/64
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 7/5/64
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 3/5/64
ประกาศ ขยายเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3/5/64
ขอเชิญ อบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
        ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
2/5/64
ประกาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิิญร่วมชมนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" 2564 12/3/64
ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1/2/64
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1/2/64
ประกาศ แจ้งเปิดสถานศึกษาและแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่
        ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
29/1/64
ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 3/1/64
ประกาศ ปรับการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
        เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
24/12/63
ประกาศ ผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 27/11/63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 16/11/63
กำหนดการ ลงทะเบียน และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11/11/63
ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ Samsung Smart Service Idea 8/9/63
ขอเชิญ เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 1/9/63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 11/8/63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ 6/8/63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป 24/7/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป 22/7/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานบริหารทั่วไป 17/7/63
ประกาศ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดทำคลิปในหัวข้อ "สัญจรดี วิถีไทย" 13/7/63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานบริหารทั่วไป 29/6/63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคม 26/6/63
ประกาศ แนวปฏิบัติ นักเรียน นักศึกษา มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
        โคโรน่า 2019
24/6/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯ (เพิ่มเติม) 24/6/63
ประกาศ กำหนดการการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 22/6/63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคม 16/6/63
ประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 ในการจัดการเรียนการสอน 15/6/63
ประกาศ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 12/6/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพฯ 12/6/63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป (ครู) 27/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการ
        ทั่วไป (ครู)
25/3/63
ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
        (COVID2019)
25/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
        ประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
23/3/63
แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 19/3/63
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต 6/3/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 5/3/63
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรดิจิตอล
        และพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
4/3/63
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป 28/2/63
ประกาศ แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2562 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนร่วมเสนอราคารถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 24/2/63
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมวงจรดิจิตอล
        และพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์
21/2/63
ประกาศ ใช้คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 19/2/63
ประกาศ ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 12/2/63
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 29/1/63
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2563 15/1/63
   
 
     ภาพกิจกรรม 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวที และประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา วันที่ 8 เมษายน 2564
 
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1 วันที่ 4 เมษายน 2564
 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2563 และพิธีประดับแถบ 3 สี วันที่ 29-30 มีนาคม 2564
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ณ จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 23-27 มีนาคม 2564
 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3, ปวส.2 วันที่ 22 มีนาคม 2564
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
     ข่าวการศึกษา
 
     ข่าวการศึกษา
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบงานภายใน
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ใบมอบตัว
ใบประวัตินักเรียน
ใบสัญญาค้ำประกัน
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ใบสมัครเรียน(เทียบโอน)
 
แบบสอบถาม
แบบสอบถามออนไลน์
 
ประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 37 ธันวาคม 63
ฉบับที่ 36 ธันวาคม 63
ฉบับที่ 35 ธันวาคม 63
ฉบับที่ 34 ธันวาคม 63
ฉบับที่ 33 พฤศจิกายน 63
ฉบับที่ 32 พฤศจิกายน 63
ฉบับที่ 31 ตุลาคม 63
ฉบับที่ 30 ตุลาคม 63
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ