ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลอาคารสถานที่
 
  เนื้อที่ของสถานศึกษา 22 ไร่ 2 งาน มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 87 ห้อง
1.    อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2538
2.    อาคารสำนักงานและหอประชุม จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง ปี 2540
3.    ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 8 ห้อง ปี 2540
4.    อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 6 ห้อง ปี 2540
5.    อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง ปี 2540
6.    บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2540
7.    บ้านพักครู 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง ปี 2540
8.    บ้านพักภารโรง จำนวน 3 หลัง 3 ห้อง ปี 2540
9.    อาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง 8 ห้อง ปี 2541
10.    อาคารงานพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง ปี 2543
11.    อาคารร้านค้าสหการ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2543
12.    ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2546
13.    อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2547
14.    อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2556
15.    รั่วประกอบเหล็กดัด จำนวน 1 งาน 1 รั้ว ปี 2559
16.    อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 1 หลัง ปี 2560
 
แผนผังที่ตั้งอาคารสถานที่
รายการประกอบแบบ
   1. อาคารอำนวยการ    10. โรงเพาะชำ    19. ประปาบาดาล
   2. อาคารศูนย์วิทยบริการ    11. ป้อมยามรักษาการณ์    20. ห้องน้ำ
   3. อาคารเรียน 4 ชั้น    12. ห้องพักครูเวร    21. ลานจอดรถจักยานยนต์
   4. อาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน    13. พระวิษณุ    22. สนามตระกร้อ
   5. อาคารแผนกวิชาช่างยนต์    14. เสาธง    23. สนามเปตอง
   6. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง    15. บ้านพักผู้บริหาร    24. สนามวอลเลย์บอล
   7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    16. บ้านพักครู    25. ลานออกกำลังกาย
   8. อาคารสหการ    17. บ้านพักนักการภารโรง  
   9. โรงอาหาร    18. อาคารพัสดุ  
     
 
รูปอาคารสถานที่
 
1. อาคารอำนวยการและหอประชุม 2. อาคารศูนย์วิทยบริการ
   
3. อาคารเรียน 4 ชั้น 4. อาคารปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
   
5. อาคารปฏิบัติการช่างยนต์ 6. อาคารปฏิบัติการไฟฟ้ากำลัง
   
7. อาคารเรียนแผนกสามัญสัมพันธ์ 8. สหการ
   
9. โรงอาหาร 10. โรงเพาะชำ
   
11. ป้อมยามรักษาการณ์ 12. ห้องพักครูเวร
   
13. พระวิษณุ 15. บ้านพักผู้บริหาร
   
16. บ้านพักครู 17. บ้านพักนักการภารโรง
   
18. อาคารพัสดุ 19. ประปาบาดาล
   
21. ลานจอดรถจักยานยนต์ 25. ลานออกกำลังกาย
   
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th