ภาพกิจกรรม 2563
   
 
กิจกรรมวันคริสต์มาสต์ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น (อวท.) ระดับ
จังหวัด จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา
2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดงานอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วย
ประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี 2564 ณ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นักเรียน นักศึกษา ตอบแบบประเมินคัด
กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประชุมวิชาการ อวท. และการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. วันที่ 21 ธันวาคม 2563
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรง
งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่
18 ธันวาคม 2563
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษาจังหวัด
อ่างทอง ปี 2563 โดยสำนักงานประกัน
สังคม จ.อ่างทอง วันที่ 16 ธันวาคม 2563
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือก
ตั้ง วันที่ 16 ธันวาคม 2563
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
(ระดับประเทศ) ปีที่ 23 ประจำปี 2563
ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง และวิทยาลัย
การอาชีพโพธิ์ทอง ศึกษาดูงาน วันที่ 14
ธันวาคม 2563
คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาค
โลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการประเมินความพร้อมของ
สถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ธนาคารออมสินประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
เงินฝาก และ Mobile Banking (MyMo)
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2563
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 ระดับ ปวช.-ปวส. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
พิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือวิสามัญ วันที่
4 พฤศจิกายน 2563
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
พิธีเปิด การประชุมวิชาการ อวท. ระดับ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563
กิจกรรมสัมพันธ์ Back to school โดย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมวันที่ 21
ตุลาคม 2563
ครูฝึกสอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์ สอนการ
ตัดต่อวีดีโอ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยาง
มณี วันที่ 20 ตุลาคม 2563
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีว
ศึกษาจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 ตุลาคม 2563
โครงการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือช่าง
วันที่ 20 ตุลาคม 2563
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม .2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 5 ตุลาคม 2563
งานเกษียณอายุราชการ วันที่ 29 กันยายน 2563
คณะครูสอนการทำซูชิ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา วันที่ 23 กันยายน 2563
คณะครูพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา
ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ
วันที่ 23 กันยายน 2563
ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด โครง
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 กันยายน 2563
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) ณ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 19-20 กันยายน 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและเเก้ไขปัญหา
ยาเสพติดปีการศึกษา 2563 กิจกรรม
เยี่ยมชมเรือนจำ จ.อ่างทอง วันที่ 18 กันยายน 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2563 กิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบจาก
ยาเสพติด วันที่ 16 กันยายน 2563
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904
วันที่ 11 กันยายน 2563
เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย วันที่ 9 กันยายน 2563
ประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน
วันที่ 9 กันยายน 2563
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและ
จิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริ
หารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่ง
ประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก วันที่ 27-29 สิงหาคม 2563
โครงการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะ
กำลังคนด้านการใช้การซ่อมบำรุงนวัต
กรรมหุ่นยนต์ ณ บริษัท เลิศวิลัยแอนด์
ซันส์ จำกัด วันที่ 26-30 สิงหาคม 2563
หน้า : [1] 2 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th