ภาพกิจกรรม 2567
   
 
สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคเรียนที่
2 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ณ วิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ "กล้องวงจร
ปิดระบบไร้สาย โดยวิทยากรจาก บริษัท
IMOU Thailand มาบรรยายใหความรู้
กับนักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2567
โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา
2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น
ปวช.3 และ ปวส.2 ณ ห้องประชุมชั้น 2
อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วันที่
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567
มอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา รอบ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงิน
อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2567
ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริต ภายใต้แนวคิด "สำนักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย
ต่อการทุจริต" ผ่านระบบ Zoom Cloud
Meetings วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรภัทร บุญเพียร
ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งดำรง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจและการจัดการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
31 มกราคม 2567
พิธีผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ อัญเชิญผ้า
ไตร ถวายพระสมุห์นิติพัฒน์ อุชุจาโร
เนื่องในโอกาสอายุครบ 3 รอบ 36 ปี
ณ วัดไร่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 31 มกราคม 2567
การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ให้กับนักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
วันที่ 26 มกราคม 2567
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2566
นักศึกษา หลักสูตร ปวส. (ภาคพิเศษ)
สาขาการจัดการ ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ท
จ.สมุทรสงคราม วันที่ 25-26 มกราคม 2567
งานนิทรรศการวิชาการ Woradit Active
Learning Day ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา
2566 ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 25 มกราคม 2567
ผู้บริหาร และครูแผนกวิชาช่างไฟ้ฟ้า
กำลัง เข้าศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อม
ในการส่งนักศึกษาแผนกไฟฟ้าระบบ
ทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพ ณ บริษัท สี่พระยา
ก่อสร้าง จำกัด จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 มกราคม 2567
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อาชีวศึกษา V-NET โดยการทดสอบ
ด้วยระบบดิจิทัล ณ สนามสอบวิทยาลัย
การอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 21 มกราคม
2567
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น โดยมี
วิทยากรจาก บริษัท เอ็น.พี. โรโบติกส์
แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้บรรยายให้
ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 18-19 มกราคม 2567
โครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ (จราจร)
ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวรดิตถ์
วิทยาประสูทน์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่
17 มกราคม 2567
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 17 มกราคม 2567
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วม
กิจกรรม "วันครู" ณ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง วันที่ 16 มกราคม 2567
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมงาน
“วันเด็กแห่งชาติ 2567” ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 13 มกราคม 2567
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมงาน
“วันเด็กแห่งชาติ 2567” ณ วัดลาดเป็ด
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 12
มกราคม 2567
ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี ให้กับผู้บริหารสถาน
ศึกษาภาคกลาง โดยเน้นเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวาสิฏฐี
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
และคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 ณ
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ.ป่าโมก
จ.อ่างทอง วันที่ 11 มกราคม 2567
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพ
ติด "วิเศษเกมส์" ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา
2566 วันที่ 11-12 มกราคม 2567
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่
26/2566 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 10-11 มกราคม 2567
ทดลองสอบด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเตรียม
พร้อมก่อนสอบ V-NET ให้กับนักเรียน
ระดับ ปวช.3 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษ
ชัยชาญ วันที่ 5 มกราคม 2567
   
       
       
หน้า : [1]
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th