ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานอาคารสถานที่
 
ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายสิรภพ   สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายอดิศร    ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายสันติ   หอมสุคนธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้านักการภารโรง

ชื่อ : นายสุพจน์   แตงอ่อน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ชื่อ : นางสาวทองสุก   เส็งแดง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ : นายประสิทธิ์    มิ่งมงคล
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์

ชื่อ : นายอรุณ  ศรีหาเทพ
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.