ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
   
ชื่อ : นายเฉลิมศักดิ์   มูสิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
ติดต่อ : 08-9733-7724
  0897337724
   
     
   
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
   
ชื่อ : นายสุนทร     โครพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
   
   
   
   
 
   
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา : บธ.ม. การจัดการทั่วไป
  บธ.บ. การจัดการ
   
   
   
 
   
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
   
   
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th