ผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 
   
ชื่อ : นายเฉลิมศักดิ์   มูสิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การศึกษา : วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ติดต่อ : 08-9733-7724
  0897337724
   
     
   
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
   
 

 
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย   มงคลธง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
   
   
   
 

 
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ
   
   
   
   
 

 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   
   
 

 
ชื่อ : นายอดิศักดิ์    คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th