ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
   
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา ช่างยานยนต์ สาขางาน ยานยนต์
  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทวิชา พณิชยกรรม
  สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี
  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคพิเศษ)
  ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชา การบัญชี
  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
 
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th