ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชา ช่างยานยนต์ สาขางาน ยานยนต์
  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
  ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา การบัญชี
  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคพิเศษ) เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพสู่วุฒิการศึกษา
    เรียนนอกเวลาราชการ และวันอาทิตย์
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ม.6
  2. มีประสบการณ์อาชีพอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันเปิดเรียนวันแรก)
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th