เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชา ช่างยานยนต์ สาขางาน ยานยนต์
  สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
  สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
  ประเภทวิชาพณิชยกรรม
  สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  สาขาวิชา เทคนิคเครื่องกล สาขางาน เทคนิคยานยนต์
  สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง (ปกติ-ทวิภาคี)
  สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชา การบัญชี
  สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
   
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ภาคพิเศษ) เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพสู่วุฒิการศึกษา
    เรียนนอกเวลาราชการ และวันอาทิตย์
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ม.6
  2. มีประสบการณ์อาชีพอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันเปิดเรียนวันแรก)
  สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
   
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ