ภาพกิจกรรม 2565
   
 
อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)
เทศกาลปีใหม่ 2566 ณ เทศบาลตำบล
ไชโย จ.อ่างทอง วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566
ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 29 ธันวาคม 2565
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ มอบเกียรติบัตรสิ่ง
ประดิษฐ์ ให้กับครู นักเรียน นักศึกษา
ที่เข้าร่วมงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2565
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพ
ยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร
ราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระ
อาการประชวรโดยเร็ววัน วันที่ 23 ธันวาคม 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas Day) วันที่ 22 ธันวาคม 2565
การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีการ
ศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์
ทอง จังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 ธันวาคม
2565
การประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมรอยัล
ฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครนายก
วันที่ 19 ธันวาคม 2565
คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเวที
ถอดบทเรียนจิตอาสากับผลกระทบจาก
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของ จ.อ่างทอง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 17-18 ธันวาคม 2565
กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาลานธรรม ร่วม
กับองค์กรภาคีเครีอข่าย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่ง
ชาติ 5 ธันวาคม ณ วัดไร่ อ.วิเศษขัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 6 ธันวาคม 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตริ 5 ธันวาคม ณ หอประชุมอำเภอ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ธันวาคม 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดห้วย
โรง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 2
ธันวาคม 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้าน
หนองถ้ำ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง วันที่ 2
ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
ออกศูนย์ "Fix it Center" งานบุญสู่
ขวัญปันน้ำใจอุทกภัยชาวอ่างทอง ณ วัด
สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่
2 ธันวาคม 2565
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมทำบุญตักบาตร
"โครงการหนึ่งวันพระหนึ่งแผนกวิชา" ณ
วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 1 ธันวาคม 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" และโรงเรียน
สนิทวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ได้รับราง
วัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ วิทยาลัยเทค
นิคลพบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวิเศษ
ชัยชาญวิทยาคม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่าง
ทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดยาง
มณี (ชวนประชาสรรค์) อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ มอบ
เกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา อาสา
สมัครช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วง
อุทกภัย วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น
ฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 30 การ
แข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วันที่ 23-24
พฤศจิกายน 2565
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ขนมปังหน้าหมู,
น้ำมันเหลือสมุนไพร, แซนวิชโบราณ ณ
โรงเรียนบางบาล อ.บางบาล จ.อยุธยา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้าน
ห้วยคล้า อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่
23 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลพบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน
2565
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่ง
ขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอำพร
จ.ราชบุรี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ มอบเกียรติบัตรแก่
ตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ณ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประ
เพณี "สืบสานประเพณีลอยกระทง" วันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการ
บัญชี และแผนกวิชาการจัดการ ร่วมจัดทำ
กระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
ณ วัดราชสกุณา และวัดวิเศษชัยชาญ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
7 พฤศจิกายน 2565
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกัน
ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม ณ วัดไร่
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 4
พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ
โรงแรม The Imperial Hotel and
Convention Phitsanulok จ.พิษณุโลก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
หน้า : [1] 2 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th