ภาพกิจกรรม 2565
   
 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาลพบุรี วันที่ 22 พฤศจิกายน
2565
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่ง
ขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับ
ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอำพร
จ.ราชบุรี วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ มอบเกียรติบัตรแก่
ตัวแทนคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เข้า
ร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2565 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
2565 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
การแข่งขันวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ณ
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประ
เพณี "สืบสานประเพณีลอยกระทง" วันขึ้น
15 ค่ำ เดือน 12 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการ
บัญชี และแผนกวิชาการจัดการ ร่วมจัดทำ
กระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
ณ วัดราชสกุณา และวัดวิเศษชัยชาญ
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
7 พฤศจิกายน 2565
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง
ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง
จ.อ่างทอง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกัน
ทำความสะอาดหลังน้ำท่วม ณ วัดไร่
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 4
พฤศจิกายน 2565
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนัก
งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ
โรงแรม The Imperial Hotel and
Convention Phitsanulok จ.พิษณุโลก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาการจัดการ จัดเตรียมถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เตรียมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง
จัดเตรียมถุงยังชีพและมอบน้ำดื่มช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ณ อบจ.จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 27 ตุลาคม 2565
ส่งมอบสุขาลอยน้ำ ให้กับ อบต.ไผ่จำศีล
และ อบต.ศาลเจ้าโรงทอง จำนวน 10 หลัง
"อาชีวะช่วยประชาชน" เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในเขต อ.วิเศษชัยชาญ
วันที่ 26 ตุลาคม 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ
อบจ.อ่างทอง จัดเตรียมถุงยังชีพช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อบจ.อ่างทอง
วันที่ 25 ตุลาคม 2565
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมเป็น
เจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี
2565 ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23
ตุลาคม 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ
ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 23
ตุลาคม 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง จัดเตรียมถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อบจ.อ่าง
ทอง วันที่ 21 ตุลาคม 2565
อาชีวะอาสา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกเทค
นิคพื้นฐาน จัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อเตรียมส่ง
มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไป
มอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย
วันที่ 20 ตุลาคม 2565
นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ คณะครูและนักเรียน
นักศึกษา "อาชีวะอาสา" เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งมอบธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ณ
ต.ไผ่จำศีล ต.ศาลเจ้าโรงทอง ต.ม่วงเตี้ย
วันที่ 20 ตุลาคม 2565
เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 17 ตุลาคม 2565
การแสดงไหว้ครูมวยไทย โดยชมรมทูบีนัม
เบอร์วัน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
ณ วัดท่าอิฐ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่
15 ตุลาคม 2565
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 13 ตุลาคม 2565
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 ตุลาคม 2565
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล วันที่ 10-11
ตุลาคม 2565
ประชุมพิจารณาผลการเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2565
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา(พสน.) ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมอาชีวศีกษา จ.อ่างทอง
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น น้ำมันเหลือง
สมุนไพร, สลัดโรล, แซนวิชโบราณ, ซูชิ
ณ โรงเรียนวัดหลักแก้ว วันที่ 29
กันยายน 2565
งานเกษียณอายุราชการ นายพิพัฒน์
สนธิพันธ์ ครูชำนาญการ วันที่ 28
กันยายน 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ในสถานศึกษา บริษัทพัฒนาภัณฑ์เซลล์
แอนด์เซอร์วิส วันที่ 26 กันยายน 2565
ประชุมชี้แจงนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท
สี่พระยา จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2565
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง
(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู วันที่ 23
กันยายน 2565
โครงการอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-18 กันยายน 2565
หน้า : [1] 2 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th