ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ 2555
 
ฝ่าย/งาน วัน เดือน ปี
ที่ได้มา
รายการ ขนาด ลักษณะ ได้มาโดย
วิธีใด
จำนวน ราคา
หน่วยละ
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   - งานบุคลากร
   - งานการเงิน
   - งานพัสดุ,ยานพาหนะ
   - งานอาคารสถานที่
   - งานประชาสัมพันธ์
   - งานทะเบียน
   - งานบัญชี
   - งานสารบรรณ

22 พ.ค.55
-
-
-
-
-
-
-

  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -
                              -

ตกลงราคา
-
-
-
-
-
-
-

1 เครื่อง
-
-
-
-
-
-
-

14,445  
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   - งานวางแผนฯ
   - งานความร่วมมือ
   - งานประกันคุณภาพ
   - งานสิ่งประดิษฐ์
   - งานศูนย์ข้อมูล

-
-
-
-
28 ส.ค.55

11 ก.ย.55

                              -
                              -
                              -
                              -
  เครื่องคอมพิวเตอร์ Acer All one PCZ2610G
  Ci3-2120,2G,500GB
  เครื่องคอมพิวเตอร์ Server IBM,Xeon 4C
  B3-122080 W3.1

-
-
-
-
ตกลงราคา

ตกลงราคา

-
-
-
-
2 เครื่อง

2 เครื่อง

-         
-         
-         
-         
42,586  

41,835  
  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
   - งานกิจกรรม
   - งานปกครอง
   - งานแนะแนว
   - งานสวัสดิการ
   - งานโครงการพิเศษ

-
-
-
-
-

                              -
                              -
                              -
                              -
                              -

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-         
-         
-         
-         
-         
  ฝ่ายวิชาการ
   - แผนกวิชาช่างยนต์

   - แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   - แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
   - แผนกวิชาพณิชยการ
   - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   - งานศูนย์วิทยบริการ

2 เม.ย.55
13 ก.ค.55
13 ก.พ.55
-
13 ก.ค.55
28 มี.ค.55
-
26 มี.ค.55

26 มี.ค. 55

  เครื่องทดสอบความหนืดของจาระบี
  เครื่องชั่งไฟฟ้า 2,000 กรัม ยี่ห้อ ADAM
  ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้า
                              -
  เครื่องตัดโลหะชนิดแผ่นเหยียบ ขนาด1*900มม.
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ B431dn
                              -
  เครื่องคอมพิวเตอร์ Lemel รุ่น PCY-
  W1942SBU
  โปรเจคเตอร์ Acer X1111A

สอบราคา
สอบราคา
สอบราคา
-
สอบราคา
สอบราคา
-
สอบราคา

สอบราคา

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด
-
1 เครื่อง
1 เครื่อง
-
12 เครื่อง

2 เครื่อง

119,840  
38,000  
1,993,500  
-         
124,000  
33,170  
-         
  12,325  
        
10,918  
           
 
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th