แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
   
 
   
ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)
   
   
   

   
ชื่อ : นายสมเจตน์   โสนอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต
   
   
   

   
ชื่อ : นายนภัสธนนท์   ภาชนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
   
   
   
   
   

 

         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th