แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
   
 
   
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.รวีวรรณ    คุณเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
   

   
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรภัทร    บุญเพียร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์   บุญมา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : บช.บ.การบัญชีการเงิน
   
   
   
   

 

         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th