แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
   
 
   
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.รวีวรรณ    คุณเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
   
   

   
ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์   บุญมา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : บช.บ.การบัญชีการเงิน
   
   
   
   

 

         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th