ภาพกิจกรรม 2566
   
 
โครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรต่อ
เนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ( CLC : Con
tinuous and Linking Curriculum)
ห้องเรียนอาชีพนักเรียนโรงเรียนสามโก้
วิทยาคม วันที่ 15 กันยายน 2566
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ และวัด
หลวงสุนทราราม ร่วมลงนามข้อตกลง
การใช้น้ำบาดาล ณ วัดหลวงสุนทราราม
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 13 กันยายน 2566
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอ่างทอง และคณะ การติดตาม
นักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อม
เกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 8 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ ณ โรงแรมไมด้า
แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม วันที่ 7-9
กันยายน 2566
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้น
ฐาน ระดับสถานศึกษา วันที่ 6 กันยายน 2566
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยชมรม TO
BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 6 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น Up skill
Reskill การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการ
ทำตรายางด้วยคอมพิวเตอร์ ณ สมาคมคน
พิการจังหวัดอ่างทอง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
การใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคน
อาชีวศึกษา www.v-cop.go.th ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 31 สิงหาคม 2566
โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ "กิจกรรมหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนก
วิชา" แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ ณ
วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 31 สิงหาคม 2566
โครงการเสริมสร้างเยาวชนอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์
(อพม.) ในสถานศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2566
โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประ
กอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และกาญ
มาชิ คาเฟ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2566
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ในสถานศึกษา ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-3
นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
และแผนกวิชาการบัญชี วันที่ 25 สิงหาคม 2566
อบรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโปร
แกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริ
การ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 22 สิงหาคม 2566
การสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ณ
ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2566
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการสร้างสังคม
สุจริต และต่อต้านการทุจริต ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 17
สิงหาคม 2566
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix
it Center) ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน รถจักรยานยนต์ และเครื่อง
จักรการเกษตร ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 16
สิงหาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ดำเนิน
การสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครู วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และ
วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ 16 สิงหาคม 2566
โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ "กิจกรรมหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนก
วิชา" แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัด
หลวงสุนทราราม วันที่ 16 สิงหาคม 2566
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ อาคารธรรมไตร วัดนางในธัมมิการาม
วันที่ 12 สิงหาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญ ครั้งที่ 1/2566 ณ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 11
สิงหาคม 2566
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 11 สิงหาคม
2566
โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ "กิจกรรมหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนก
วิชา" แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาเทค
นิคพื้นฐาน ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่
9 สิงหาคม 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ อาคาร
อเนกประสงค์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนัก
บัญชี ในหัวข้อ ภาษีที่นักบัญชีควรรู้
และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
ตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอาคาร
อำนวยการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีว
ศึกษา และอุดมศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำ
ปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิค
ลพบุรี วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566
คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา
ช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสภาพ
รถรับ-ส่งนักเรียน ณ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
โครงการออมสินสารพัดช่างสารพัดอาชีพ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ จัดการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักศึกษา
(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ วันที่
23 กรกฎาคม 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา
ในการเป็นผู้ประกอบการ การอบรมการ
เขียนแผนธุรกิจ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา มีความรู้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น จากมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด
ภาวะคลอดก่อนกำหนด วิทยาลัยการ
อาชีพวิเศษชัยชาญร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ในสถานศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง รุ่นที่ 1 วันที่ 18
กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยง
ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชลบุรี วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566
หน้า : [1] 2 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th