ภาพกิจกรรม 2566
   
 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข (To Be Number One)
วันที่ 18 มกราคม 2566
ครูดีศรีวิเศษ ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษ
ไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 16
มกราคม 2566
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักสูตรปวส.
(ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ ณ
แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี วันที่
15-16 มกราคม 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ วัดนางใน
ธัมมิการาม จ.อ่างทอง วันที่ 14 มกราคม
2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็ก
และเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ) ณ เทศบาล
ตำบลท่าช้าง จ.อ่างทอง วันที่ 13 มกราคม
2566
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา ปวส.
2 ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วันที่ 11 มกราคม 2566
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข (To Be Number One)
วันที่ 11 มกราคม 2566
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อ
ลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการ
ศึกษา 2565 วันที่ 8 มกราคม 2566
       
       
       
       
       
       
       
หน้า : [1]
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th