ภาพกิจกรรม 2566
   
 
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประ
เพณี "กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้น
ปีใหม่ 2567" ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
25 ธันวาคม 2566
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันที่
22 ธันวาคม 2566
กิจกรรม “วันดินโลก ปี 2566” ภายใต้
หัวข้อ “Soil and Water : a source
of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 22 ธันวาคม 2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง ปีการศึกษา 2566 ณ สนาม
ฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่
21 ธันวาคม 2566
งาน "Unseen วิถีบ้านปากแพรก@วัดไร่"
วิถีชุมชนคนปากแพรก เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตชุมชนภายใต้
แนวความคิด soft power ณ วัดไร่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 21 ธันวาคม 2566
ประชุมชี้แจง สนามสอบ V-NET รอบที่ 1
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 20
ธันวาคม 2566
การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การใช้โปรแกรม CANVA ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดยางมณี ณ วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 19 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วันที่ 19 ธันวาคม 2566
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นำนัก
เรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่
19 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
และคณะครู ดำเนินโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวัดวันอุทิศ (สิริกมลฉ่ำราษฎร์
บำรุง) วันที่ 18 ธันวาคม 2566
มอบตัวนักเรียนโควตา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประ
สงค์ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 17 ธันวาคม 2566
อบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับหลักการ
เขียนหนังสือราชการ และระเบียบงานสาร
บรรณ และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2567
ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วันที่ 16 ธันวาคม 2566
โครงการอยู่ค่ายพักแรม และเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2566 ณ
ค่ายลูกเสือดรุณวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2566
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากสัสดี
อำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อเป็นแนวทางให้
กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 14 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 14 ธันวาคม 2566
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของ
เหลือใช้ และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 13
ธันวาคม 2566
การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การใช้โปรแกรม CANVA ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดยางมณี ณ วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 12 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 12 ธันวาคม 2566
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา นำนัก
เรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อง
กันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ณ ห้องประ
ชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 12 ธันวาคม 2566
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
แนะแนวการศึกษาต่อ นักศึกษาระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทย
บริการ วันที่ 6 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวัดอบทม อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 4 ธันวาคม 2566
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
ธันวาคม ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 4
ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนสนิทวิทยา อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินโครงการแนะ
แนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
ณ โรงเรียนวัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาความประ
พฤตินักเรียน นักศึกษา เทศกาลวันลอย
กระทง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง
ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 27
พฤศจิกายน 2566
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เพื่อน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จ.อ่างทอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เสวนาเชิงปฏิบัติการ จัดเครื่องโต๊ะ เครื่อง
ตั้ง เครื่องบูชาอย่างไทย โดยวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บรรยายให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
การประกวดมารยาทไทย และประกวด
เล่านิทานพื้นบ้าน การแข่งขันทักษะวิชา
ชีพและทักษะพื้นฐนระดับภาค ภาคกลาง
ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญ-
จนบุรี วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ศึกษา รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรจากมหาวิทยา
ลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มาบรรยาย
ให้ความรู้ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้น
ฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ปีการ
ศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญ-
จนบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
ภาคกลาง ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี วันที่
20 พฤศจิกายน 2566
ชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพ
วิเศษชัยชาญ จัดการเรียนการสอน วิชา
ลูกเสือวิสามัญ ให้กับนักเรียนโรงเรียน
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
หน้า : [1] 2 3 4 5 6
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th