ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
   
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือน กุมภาพันธ์ 2567
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
รวม รวม รวม
   ช่างยนต์    ยานยนต์ 34 - 34 36 - 36 21 - 21 91
   ช่างไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 44 12 56 22 3 25 12 5 17 99
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์ 12 4 16 10 2 12 7 14 21 49
   การบัญชี    การบัญชี - 12 12 - 7 7 - 23 23 42
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 3 - - - - - - 3
รวม 91 30 121 68 12 80 40 42 82 284
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3 รวม
รวม รวม รวม
   เทคนิคเครื่องกล    เทคนิคยานยนต์ 16 - 16 24 - 24 - - - 40
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 36 8 44 30 5 35 - - - 79
   อิเล็กทรอนิกส์    เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 1 4 6 2 8 - - - 12
   การบัญชี    การบัญชี - 12 12 - 14 14 - - - 26
   การจัดการ    การจัดการ - 3 3 - 2 2 - - - 5
รวม 55 24 79 60 23 83 - - - 162
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่สวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 (รุ่น..66..) ปวส.2 (รุ่น..65..) รวม
รวม รวม
   การบัญชี    การบัญชี - - - - - - -
   การจัดการ    การจัดการ 15 19 34 7 12 19 53
รวม 15 19 34 7 12 19 53
l 2567 l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l  
 
   
       
       
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th