ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานวัดผลและประเมินผล
 
ชื่อ : นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : น.ส.มาลี   ชูเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางอัญชลี   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : น.ส.สวรรค์   สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายปรีชา   มดแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางนฤทัย   มดแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
 

 

       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.