ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
ข้อมูลบุคลากร
 
  ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2564  
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
    ผู้บริหาร 1 - 1
    ข้าราชการครู
4 5 9
    พนักงานราชการครู 11 3 14
    พนักงานราชการทั่วไป - 2 2
    ครูพิเศษสอน 4 5 9
    เจ้าหน้าที่ 6 11 17
รวม 26 25 52
  จำนวนบุคลากรแยกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
    แผนกวิชาช่างยนต์ 6 - 6
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5 1 6
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 - 4
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 - 2
    แผนกวิชาการบัญชี - 4 4
    แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 1 2 3
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 5 6
รวม 19 12 31
  l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l  
     
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
ชื่อ : นายสุรศักดิ์   หริ่มสืบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
หน้าที่หลัก : รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การศึกษา :  
   
ติดต่อ : 084-7758851
     
    Surasak Rimseub
     
       


รองผู้อำนวยการ

   
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
   
   

   
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ
   
   
   

   
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   

   
ชื่อ : นายอดิศักดิ์    คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติราชการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล
   
   
   

 
แผนกวิชาช่างยนต์
ชื่อ : นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ : นายอดิศักดิ์    คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล

ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล

ชื่อ : นายศุภกิจ    ธนีสรรค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ : นายปัญญา   คล้ายเผือก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชื่อ : นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ : นายประนมกร   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                   (ไฟฟ้า)

ชื่อ : นายอดิศร    ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
 
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
                   การศึกษา

ชื่อ : น.ส.ทัศนียา    อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ : นายศักรินทร์    วงษ์แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : นายปรีชา    มดแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ : นายสิรภพ    สุขรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร
                   บัณฑิต

ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
                   และโทรคมนาคม


 
ชื่อ : น.ส.วรารัตน์    เลิศกิตติวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : วศ.ม อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
                   และโทรคมนาคม
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                   (เครื่องกล)

 
ชื่อ : นายสมเจตน์   โสนอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต

 
แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อ : น.ส.มาลี   ชูเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.เยาวลักษณ์   วังคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต

 
ชื่อ : นางสุคนธ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บช.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.ณัฏฐ์มนต์   ทองสุก
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
 
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการฯ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ

ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์    บุญมา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการจัดการฯ
การศึกษา : บช.บ.บัญชีบัณฑิต
 
ชื่อ : นายพิพัฒน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการจัดการฯ
การศึกษา : สส.บ.ส่งเสริมสหกรณ์
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ชื่อ : น.ส.สวรรค์   สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นายวิรัตน์   จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ศษ.บ.พลศึกษา

ชื่อ : น.ส.วรรัตน์    วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : คบ.ภาษาไทย

 
ชื่อ : น.ส.ปิยนุช   เชื้อปู่คง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อ : น.ส.ขวัญวิภา    ดีจริง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

ชื่อ : น.ส.นันทิพร    ศรีนวน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : คบ.การสอนภาษาอังกฤษ
 
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ : นางเสาวนีย์   ฟองเพชร
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

ชื่อ : นางนฤทัย   มดแสง
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : น.ส.กฤตยา   พิชัย
ตำแหน่ง : งานการเงิน
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.อนิสา   เกิดมณี
ตำแหน่ง : งานบุคลากร
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : นางจันทกานติ์   โตสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : น.ส.ลักขณา   พงษ์เผือก
ตำแหน่ง : งานวางแผนและงบประมาณ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจการตลาด

ชื่อ : นายกิตติ   ชนะโชติ
ตำแหน่ง : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายทัศนะ   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายสุพจน์   แตงอ่อน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
การศึกษา : ปวช.

ชื่อ : นายประสิทธิ์    มิ่งมงคล
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา : ป.6


 
ชื่อ : นางอุบลพรรณ   พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : งานห้องสมุด
การศึกษา : บธ.บ.การบริหารทรัพยากร
                   มนุษย์

ชื่อ : น.ส.เบญจมาศ   หอมรื่น
ตำแหน่ง : งานการเงิน
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.ศศิมา   ใจสนิท
ตำแหน่ง : งานบัญชี
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.เขมจิรา   วงษ์แสงจันทร์
ตำแหน่ง : งานบริหารงานทั่วไป
การศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : น.ส.ศิริลักษณ์   รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : งานกิจกรรม
การศึกษา : บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : น.ส.ปองกานต์   เกษมพิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา : ศศ.บ.วารสารศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ทองสุก   เส็งแดง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
การศึกษา : ม.3

ชื่อ : นายสันติ   หอมสุคนธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้านักการภารโรง
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายอรุณ  ศรีหาเทพ
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา : ม.3

 
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.