ข้อมูลบุคลากร
   
 
  ข้อมูลเดือน เมษายน 2567  
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
    ผู้อำนวยการ 1 - 1
    รองผู้อำนวยการ
1 1 2
    ข้าราชการครู 5 7 12
    พนักงานราชการครู 9 3 12
    พนักงานราชการทั่วไป - 2 2
    ครูพิเศษสอน 4 4 8
    เจ้าหน้าที่ 7 11 18
รวม 27 28 55
     
  จำนวนบุคลากรแยกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
    แผนกวิชาช่างยนต์ 6 - 6
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5 1 6
    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์ 3 1 4
    แผนกวิชาการบัญชี - 4 4
    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ - 4 4
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 - 3
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1 5 6
รวม 17 16 33
  l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l  
     
   
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   
ชื่อ : นายเฉลิมศักดิ์   มูสิกะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
การศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
ติดต่อ : 08-9733-7724
  0897337724
     
     


รองผู้อำนวยการ

   
ชื่อ : นายสุนทร     โครพ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
   
   
   

   
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
การศึกษา : บธ.ม. การจัดการทั่วไป
  บธ.บ. การจัดการ
   
   

   
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   
   
   
   
 
แผนกวิชาช่างยนต์
ชื่อ : นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ : นายอดิศักดิ์    คงเยือกเย็น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล

ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล

ชื่อ : นายศุภกิจ    ธนีสรรค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ : นายปัญญา   คล้ายเผือก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
   
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชื่อ : นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าฯ
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ : นายสิรภพ    สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครููแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การศึกษา : อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตร
            บัณฑิต

ชื่อ : นายประนมกร   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            (ไฟฟ้า)
 
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.สุวัชชัย     มงคลธง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสาร
            การศึกษา

ชื่อ : น.ส.ทัศนียา    อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ : นายศักรินทร์    วงษ์แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
   
 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
ชื่อ : นายปรีชา    มดแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
            และโทรคมนาคม
 
ชื่อ : น.ส.วรารัตน์    เลิศกิตติวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การศึกษา : วศ.ม อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
            และโทรคมนาคม
   
 
แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อ : น.ส.มาลี   ชูเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.ณัฏฐ์มนต์   ทองสุก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

 
ชื่อ : นางสุคนธ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บช.การบัญชี

ชื่อ : นางจุฑามาศ   คาพิจารณ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
   
 
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและการจัดการ
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
            ธุรกิจและการจัดการ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรภัทร    บุญเพียร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            และการจัดการ
การศึกษา : ค.อ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
ชื่อ : น.ส.รวีวรรณ    คุณเที่ยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
            และการจัดการ
การศึกษา : ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
            วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์    บุญมา
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการจัดการ
            และการจัดการ
การศึกษา : บช.บ.การบัญชีการเงิน
   
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            (เครื่องกล)

ชื่อ : นายนภัสธนนท์   ภาชนนท์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 
ชื่อ : นายสมเจตน์   โสนอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต

   
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ชื่อ : น.ส.สวรรค์   สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : น.ส.สโรชา    แก้วคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : คบ.คณิตศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ขวัญวิภา    ดีจริง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : คบ.สังคมศึกษา

 
ชื่อ : น.ส.ปิยนุช   เชื้อปู่คง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อ : นายวิรัตน์   จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : ศษ.บ.พลศึกษา

ชื่อ : น.ส.วรรัตน์    วิทยาศาสตร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
การศึกษา : คบ.ภาษาไทย
   
 
บุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ : นางอุบลพรรณ   พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : งานห้องสมุด
การศึกษา : บธ.บ.การบริหารทรัพยากร
            มนุษย์

ชื่อ : นางนฤทัย   มดแสง
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : น.ส.อนิษา   เกิดมณี
ตำแหน่ง : งานบุคลากร
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.เบญจมาศ   หอมรื่น
ตำแหน่ง : งานการเงิน
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.กรรธิมา   มังคละ
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
การศึกษา : ปวส.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.ลักขณา   พงษ์เผือก
ตำแหน่ง : งานวางแผนและงบประมาณ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจการตลาด

ชื่อ : นายกิตติ   ชนะโชติ
ตำแหน่ง : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นายทัศนะ   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายสุพจน์   แตงอ่อน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
การศึกษา : ปวช.

ชื่อ : นายสุรัตน์    โกมุท
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา :


 
ชื่อ : นางเสาวนีย์   ฟองเพชร
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

 
ชื่อ : น.ส.จิราภรณ์   เทียนชัย
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
การศึกษา :

ชื่อ : น.ส.เขมจิรา   วงษ์แสงจันทร์
ตำแหน่ง : งานบริหารงานทั่วไป
การศึกษา : บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : น.ส.ศศิมา   ใจสนิท
ตำแหน่ง : งานบัญชี
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : นางจันทกานติ์   โตสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : น.ส.ปองกานต์   เกษมพิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา : ศศ.บ.วารสารศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ทองสุก   เส็งแดง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
การศึกษา : ม.3

ชื่อ : นายสันติ   หอมสุคนธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้านักการภารโรง
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายประสิทธิ์    มิ่งมงคล
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายสุริยันต์    เพาะปลูก
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา :
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th