เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลบุคลากร
 
  จำนวนบุคลากร ปี 2562  
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
    ผู้บริหาร 3 - 3
    ข้าราชการครู
3 6 9
    พนักงานราชการ 11 3 14
    ครูพิเศษสอน 7 1 8
    เจ้าหน้าที่ 7 13 20
รวม 30 23 54
  จำนวนบุคลากรแยกตามแผนกวิชา  
แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
    แผนกวิชาช่างยนต์ 6 - 6
    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
6 1 7
    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 1 4
    แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 - 2
    แผนกวิชาการบัญชี - 4 4
    แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 1 1 2
    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 3 6
รวม 21 10 31
    ข้อมูล เดือน พฤษภาคม 2562
  l ปีการศึกษา 62 l ปีการศึกษา 61 l ปีการศึกษา 60 l ปีการศึกษา 59 l
 
ผู้บริหารสถานศึกษา


ชื่อ : นายสมนึก   พุ่มขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
                  ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา
                  คม.หลักสูตรและการสอน

ชื่อ : นายปรีชา   บุตรเวช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
                  ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

ชื่อ : นายสุรศักดิ์   หริ่มสืบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา : ค.บ.บริหารการศึกษา, ค.บ.หลักสูตรและการสอน
 
แผนกวิชาช่างยนต์
ชื่อ : นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อ : นายวิทยา    หล่าสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วศ.ม.วิศวกรรมแมตคาทรอนิกส์

ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เครื่องกล

ชื่อ : นายศุภกิจ    ธนีสรรค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

ชื่อ : นายปัญญา   คล้ายเผือก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างยนต์
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
 
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ชื่อ : นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อ : น.ส.ทัศนียา    อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ชื่อ : นายโสภณ     ผาปาน
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

ชื่อ : นายศักรินทร์    วงษ์แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

 
ชื่อ : นายประนมกร   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)

ชื่อ : นายสิรภพ    สุขรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : อส.บ.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ชื่อ : นายอดิศร    ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
การศึกษา : ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

 
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ : น.ส.เพ็ญจิรา   ลือขจร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : อส.บ.ไฟฟ้า(สื่อสาร)

ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม


 
ชื่อ : นายปรีชา    มดแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ
การศึกษา : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม
 
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา :วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องกล)

 
ชื่อ : นายสมเจตน์   โสนอ่อน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาเทคนิคฯ
การศึกษา : วท.บ.เทคโนโลยีการผลิต

 
แผนกวิชาการบัญชี
ชื่อ : นางสุคนธ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บช.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.เยาวลักษณ์   วังคีรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต

 
ชื่อ : น.ส.มาลี   ชูเอี่ยม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี

ชื่อ : น.ส.ณัฏฐมนต์   ทองสุก
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการบัญชี
การศึกษา : บธ.บ.การบัญชี
 
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ชื่อ : นางอัญชลี    เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการฯ
การศึกษา : บธ.บ.การจัดการ


 
ชื่อ : นายพิพัฒน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาการจัดการฯ
การศึกษา : สส.บ.ส่งเสริมสหกรณ์
 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ชื่อ : นางศิริเพ็ญ   บุตรเวช
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ปิยนุช   เชื้อปู่คง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อ : นายวิรัตน์   จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ศษ.บ.พลศึกษา

 
ชื่อ : น.ส.สวรรค์   สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นายธนวัธน   วัฒนะภูติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา : คบ.สังคม,
                 ศศ.บ.ประวัติศาสตร์

 
ชื่อ : น.ส.พีรนุช    ปิติญาณ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาสามัญฯ
การศึกษา :
 
เจ้าหน้าที่
ชื่อ : นางนฤทัย   มดแสง
ตำแหน่ง : งานวิชาการ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : น.ส.กฤตยา   พิชัย
ตำแหน่ง : งานการเงิน
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.ศิริลักษณ์   รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : งานบริหารงานทั่วไป
การศึกษา : บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ : น.ส.ประเทืองทิพย์   สะอาด
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
การศึกษา : บรรณารักษศาสตร์

ชื่อ : น.ส.อมรรัตน์   บุญมา
ตำแหน่ง : งานกิจกรรม
การศึกษา : บช.บ.บัญชีบัณฑิต

ชื่อ : น.ส.ลักขณา   พงษ์เผือก
ตำแหน่ง : งานวางแผนและงบประมาณ
การศึกษา : บธ.บ.บริหารธุรกิจการตลาด

ชื่อ : น.ส.ทองสุก   เส็งแดง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
การศึกษา : ม.3

ชื่อ : นายทัศนะ   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายสันติ   หอมสุคนธ์
ตำแหน่ง : คนงาน
การศึกษา : ป.6

ชื่อ : นายประสิทธิ์    มิ่งมงคล
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา : ป.6


 
ชื่อ : น.ส.เบญจมาศ   หอมรื่น
ตำแหน่ง : งานการเงิน
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.ศศิมา   ใจสนิท
ตำแหน่ง : งานบัญชี
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.อนิสา   เกิดมณี
ตำแหน่ง : งานบุคลากร
การศึกษา : ปวส.บัญชี

ชื่อ : น.ส.ปองกานต์   เกษมพิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา : ศศ.บ.วารสารศาสตร์

ชื่อ : นางจันทกานติ์   โตสวัสดิ์
ตำแหน่ง : งานทะเบียน
การศึกษา : บธ.บ.บริหารการจัดการ

ชื่อ : นายกิตติ   ชนะโชติ
ตำแหน่ง : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางจุดารัตน์   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
การศึกษา : ปวช.การขาย

ชื่อ : นายสุพจน์   แตงอ่อน
ตำแหน่ง : คนงาน
การศึกษา : ปวช.

 
ชื่อ : นายเลิศชาย  มหาวิจิตร์
ตำแหน่ง : คนงาน
การศึกษา :

ชื่อ : นายดำรง  จอมแสง
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
การศึกษา :
 
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ