แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
   
  [ครูประจำแผนก] [แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอน]
   
 
   
ชื่อ : นายปรีชา    มดแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
การศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
   
   

   
ชื่อ : น.ส.วรารัตน์    เลิศกิตติวัฒนกุล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
การศึกษา : วศ.ม. อิเล็กทรอนิกส์
   
   
   

   
ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
การศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   
   
   

   
ชื่อ : นายภาษิต   ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก : ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิคและหุ่นยนต์
การศึกษา : คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   
   
   
   
   

 

         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th