ภาพกิจกรรม 2564
   
 
อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
กาลเทศปีใหม่ ณ ปตท. อ.พรชัยวัฒน์
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 29
ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
โครงการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราช
ทาน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2564
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
สถานศึกษาด้วยวิธีการตรวจ ATK วันที่
21 ธันวาคม 2564
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2564
ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถาน
ศึกษาแบบ On Site วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหา
ธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชา
ชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถาน
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12
พฤศจิกายน 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีด
วัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัย
ชาญ วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และคณะ
กรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประชุมเพื่อขอความ
เห็นชอบและอนุมัติการใช้งบประมาณ
เรียนฟรี 15 ปี วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
เกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย"
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กันยายน 2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it
center) ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่
18-19 ธันวาคม 2564
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา
2564 วันที่ 23 กันยายน 2564
อบรมลูกเสือช่อสะอาด ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 18 กันยายน 2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วันที่ 4-5 และ 11-12 กันยายน 2564
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำ
สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับวัดโบสถ์
วรดิตย์ เพื่อแจกให้กับนักเรียน วันที่ 30
สิงหาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดส่ง
ที่นอนและหมอน ให้กับศูนย์พักคอย
อำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนาย
อำเภอวิเศษชัยชาญ ตรวจเยี่ยมนักเรียน
นักศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียน ปวส.2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบ และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม
โยงการศึกษา วันที่ 8 เมษายน 2564
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน
ปวช.1 วันที่ 4 เมษายน 2564
โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปี
2563 และพิธีประดับแถบ 3 สี วันที่ 29-
30 มีนาคม 2564
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
งานประชุมวิชาการองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2563
ณ จ.สิงห์บุรี วันที่ 23-27 มีนาคม 2564
สอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ปวช.3,ปวส.2
วันที่ 22 มีนาคม 2564
การประกวดโครงการวิชาชีพ ประจำปีการ
ศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564
โครงการซ้อมแผนดับเพลิง วันที่ 3 มีนาคม 2564
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
อ่างทอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาค
โลหิต ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการวันสำคัญทางพุทธศาสนา วัน
มาฆบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีว
ศึกษาจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา
2563 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
หน้า : [1] 2
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th