ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
      ภาพกิจกรรม 2564
 
อาชีวะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน
กาลเทศปีใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
อ.พรชัยวัฒน์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2564
โครงการพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2564
โครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 23-25
ธันวาคม 2564
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
ด้วยวิธีการตรวจ ATK วันที่ 21 ธันวาคม 2564
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัด
อ่างทอง ประจำปีการศึกษา2564 วันที่ 15
ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ
อำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
ตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา
แบบ On Site วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
พิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน
2564
การเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564
คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฉีด
วัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564
ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ และ
อนุมัติการใช้งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี วันที่
20 ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ
โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ตุลาคม 2564
เกียรติบัตรดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย"
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 28 กันยายน 2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it
center) ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง วันที่
18-19 ธันวาคม 2564
มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 23 กันยายน 2564
อบรมลูกเสือช่อสะอาด ณ ห้องประชุม ชั้น 2
อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 18 กันยายน 2564
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center) วันที่ 4-5 และ 11-12 กันยายน 2564
ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำสเปรย์
แอลกอฮอล์ มอบให้กับวัดโบสถ์วรดิตย์ เพื่อ
แจกให้กับนักเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดส่งที่นอน
และหมอน ให้กับศูนย์พักคอยอำเภอวิเศษชัย
ชาญ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายอำเภอ
วิเศษชัยชาญ ตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเรียน ปวส.2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวที
และ ประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบ และ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม
โยงการศึกษา วันที่ 8 เมษายน 2564
มอบตัวและลงทะเบียนเรียน นักเรียน ปวช.1
วันที่ 4 เมษายน 2564
  หน้า: [1] 2
   
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.