ภาพกิจกรรม 2562
   
 
พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติ
เหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลไชโย จ.อ่างทอง
วันที่ 26 ธันวาคม 2562
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.บจก. อ.พรชัย
วัฒน์ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 27
ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563
ทำบุญปีใหม่ 2563 วันที่ 27 ธันวาคม 2562
กีฬาสีภายใน "วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 16" วันที่
25-26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 24 ธันวาคม 2562
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระ
มหากษัตริย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
อ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ
วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค
ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
โครงการประกันสังคมสู่สถานศึกษา โดย
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับสถาน
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20
พฤศจิกายน 2562
การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ระดับประเทศ ปีที่ 22/2562 ณ สนามช้าง
อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
"ลอยกระทง" วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์
ทอง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
อ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัย
ชาญ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชา
ชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถาน
ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 ตุลาคม 2562
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระปิยมหาราช หน้าหอประชุมอำเภอ
วิเศษชัยชาญ วันที่ 23 ตุลาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสม
ภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ณ วัดราชสกุณา อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 18 ตุลาคม 2562
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอวิเศษ
ชัยชาญ วันที่ 13 ตุลาคม 2562
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาค
เรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2562
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวง
สุนทราราม วันที่ 6 กันยายน 2562
โครงการหนุนเสริมนักศึกษาและนักเรียน
เอาชนะภัยทางถนน ณ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง วันที่ 4 กันยายน 2562
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ
ชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ณ สนามกีฬา
พระราเมศวร จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562
พิธีรับสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุม
อำเภอวิเศษชัยชาญวันที 30 สิงหาคม 2562
โครงการพิจารณาคัดเลือกและแลกเปลี่ยน
ความรู้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
กลุ่มภาคกลาง ณ วาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล
จ.สุพรรณบุรี วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ศอ.ปส.ย.
ภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลป
การอบรมสัมนาเผยแพร่ความรู้เครือข่าย
ณ ห้องพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ
วิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวก
เหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562
นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ณ
หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อ.วิเศษ
ชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 23 สิงหาคม 2562
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา
แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการ
จัดการทั่วไป ณ วัดหลวงสุนทราราม
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม true
วันที่ 21 สิงหาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นัก
ศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ (ศึกษา
ดูงาน) ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
จ.ราชบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2562
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สถาน
ศึกษาคุณธรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 19 สิงหาคม 2562
นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอ่าง
ทอง จำนวน 60 คน เข้าร่วมพัฒนาค่าย
ลูกเสือจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเครือข่าย
ต้านยาเสพติด จังหวัดอ่างทอง วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ อบรมการใช้โปรแกรม
Sony Vegas ให้กับนักศึกษาแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 สิงหาคม 2562
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลฯ ประจำปี 2562 ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง
อ.วิเศษชัยชาญ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
หน้า : [1] 2 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th