ข้อมูลอาคารสถานที่
   
 
  สถานศึกษาเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน อาคารรวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 87 ห้อง
1.    อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2538
2.    อาคารสำนักงานและหอประชุม จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง ปี 2540
3.    ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 8 ห้อง ปี 2540
4.    อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 6 ห้อง ปี 2540
5.    อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง ปี 2540
6.    บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2540
7.    บ้านพักครู 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง ปี 2540
8.    บ้านพักภารโรง จำนวน 3 หลัง 3 ห้อง ปี 2540
9.    อาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง 8 ห้อง ปี 2541
10.    อาคารงานพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง ปี 2543
11.    อาคารร้านค้าสหการ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2543
12.    ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2546
13.    อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2547
14.    อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2556
15.    รั่วประกอบเหล็กดัด จำนวน 1 งาน 1 รั้ว ปี 2559
16.    อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 1 หลัง ปี 2560
 
รูปอาคารสถานที่
1. อาคารอำนวยการ 2. อาคารศูนย์วิทยบริการ
3. อาคารเรียน 4 ชั้น 4. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
5. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์ 6. อาคารปฏิบัติการแผนกไฟฟ้ากำลัง
7. อาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 8. ร้านค้าสหการ
9. โรงอาหาร 10. โรงเพาะชำ
11. ป้อมยามรักษาการณ์ 12. ห้องพักครู
13. อาคารพัสดุ 14. พระวิษณุกรรม
15. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ 16. โดมเอนกประสงค์
17. บ้านพักผู้บริหาร 18. บ้านพักครู
19. บ้านพักนักการภารโรง 20. ประปาบาดาล
21. ห้องน้ำ ห้องส้วม 22. ลานจอดรถจักยานยนต์
23.สนามตระกร้อ 24. สนามเปตอง
25. สนามวอลเลย์บอล 26. ลานออกกำลังกาย
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th