ข้อมูลอาคารสถานที่
   
 
  สถานศึกษาเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน อาคารรวมทั้งสิ้น 14 หลัง มีห้องทั้งสิ้น 87 ห้อง
     อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง 1 หลัง ปี 2560
     รั่วประกอบเหล็กดัด จำนวน 1 งาน 1 รั้ว ปี 2559
     อาคารโรงฝึกงานจั่วคู่ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2556
     อาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2547
     ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2546
     อาคารร้านค้าสหการ จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2543
     อาคารงานพัสดุ จำนวน 1 หลัง 2 ห้อง ปี 2543
     อาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง 8 ห้อง ปี 2541
     อาคารสำนักงานและหอประชุม จำนวน 1 หลัง 4 ห้อง ปี 2540
     อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง 6 ห้อง ปี 2540
     อาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง 20 ห้อง ปี 2540
     บ้านพักผู้บริหารระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง 1 ห้อง ปี 2540
     บ้านพักครู 6 หน่วย จำนวน 2 หลัง 12 ห้อง ปี 2540
     บ้านพักภารโรง จำนวน 3 หลัง 3 ห้อง ปี 2540
     ห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 2 หลัง 8 ห้อง ปี 2540
     อาคารโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง 7 ห้อง ปี 2538
 
อาคารสถานที่
1. ป้ายวิทยาลัย 2. อาคารอำนวยการ
3. อาคารศูนย์วิทยบริการ 4. อาคารเรียน 4 ชั้น
5. อาคารปฏิบัติการแผนกไฟฟ้ากำลัง 6. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์
7. อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 8. อาคารเรียนแผนกวิชาการจัดการ
9. ร้านค้าสหการ 10. โรงอาหาร
11. โรงเพาะชำ 12. ป้อมยามรักษาการณ์
13. ห้องพักครู 14. อาคารพัสดุ
15. พระวิษณุกรรม 16. พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ
17. โดมเอนกประสงค์ 18. บ้านพักผู้บริหาร
19. บ้านพักครู 20. บ้านพักนักการภารโรง
21. ประปาบาดาล 22. ห้องน้ำ ห้องส้วม
23. ห้องน้ำ ห้องส้วม 24. ลานจอดรถจักยานยนต์
25.สนามตระกร้อ 26. สนามวอลเลย์บอล
 
27. ลานออกกำลังกาย  
   
   
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th