เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา
       วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2538 บนพื้นที่วัดหลวงสุทราราม มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน
ตั้งอยู่เลขที่  66 หมู่ที่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110

       การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวม 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 4 สาขา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาการบัญชี
 
วัตถุประสงค์
       เพื่อขยายการศึกษาให้แก่ประชาชน จัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตกำลังคน ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพของตนเอง
 
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
.: ปรัชญา :.
“ศึกษาดี มีความรู้ เพิ่มทักษะ รักษาคุณธรรม สัมพันธ์มวลชน”
 
.: วิสัยทัศน์ :.
"ผลิต พัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน"
 
.: พันธกิจ :.
1.  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพและหลักสูตรระยะสั้น
     เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
     อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 
.: เป้าหมาย :.
1.  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส. ภาคพิเศษ เทียบดอนประสบการณ์งานอาชีพและหลักสูตรระยะสั้น
      เปิดโอกาศให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
     อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 
  อัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาทักษะ
  เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
  จุดเน้น : ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะความสามารถ
  จุดเด่น : ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญ สามารถบริการชุมชน
  ปณิธาน : ผลิต พัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
  คำขวัญ : รู้หน้าที่ มีทักษะ รักษาคุณธรรม
 
ตราสัญลักษณ์
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ