ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ประวัติ ความเป็นมา
 
ประวัติ ความเป็นมา
       วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2538 บนพื้นที่วัดหลวงสุทราราม มีเนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน
ตั้งอยู่เลขที่  66 หมู่ที่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110

       การดำเนินงานในปัจจุบัน ระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่เปิดสอน ปัจจุบันสถานศึกษาเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประเภทวิชาที่เปิดทำการสอน ประกอบด้วย ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รวม 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวม 4 สาขา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ช่างไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาช่างไฟฟ้า และสาขาการบัญชี
 
วัตถุประสงค์
       เพื่อขยายการศึกษาให้แก่ประชาชน จัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตกำลังคน ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ให้มีความเชื่อมั่นในความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพของตนเอง
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th