ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
   
 
ประวัติความเป็นมาวิทยาลัย

       ด้วยกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง และเพียงพอ
แก่ความต้องการของประชาชน และตลาดแรงงานตามแผนพัฒนาระยะที่ 8 จึงจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอแห่งแรกในจังหวัดอ่างทองขึ้น
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2538 มีชื่อว่า "วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ" บนพื้นที่ วัดหลวงสุนทราราม มีเนื้อที่ 20 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 4
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110

       เพื่อจัดการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา กำลังของประเทศให้มีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

สภาพชุมชน
       วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ ณ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ชุมชนรอบ ๆ วิทยาลัยเป็นชุมชนที่ค่อนข้าง
อยู่ในเขตเมือง เพราะอยู่ใกล้ตลาดศาลเจ้าโรงทอง และเป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดอ่างทอง

สภาพเศรษฐกิจ
       ประชาชนในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ข้าว มะม่วง ผักสวนครัว
และมีอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ จักสาน

สภาพสังคม
       ประชาชนมีหลากหลายอาชีพ ได้แก่ ค้าขาย เกษตรกร ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง รับราชการเป็นต้น ภาพโดยรวมอ่างทองถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญ นอกจากอาชีพการทำนาแล้วเกษตรกรบางส่วน ยังนิยมทำสวนผลไม้ ปลูกผัก หรือทำไร่นาสวนผสมมากขึ้น

       ปรัชญา
                 " ศึกษาดี มีความรู้ เพิ่มทักษะ รักษาคุณธรรม สัมพันธ์มวลชน "    คือ ปรัชญาของสถานศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อันยังส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษา
ซึ่งจะสำเร็จออกไปเป็นกำลังในการพัฒนาตนเอง และประเทศชาติต่อไป

       วิสัยทัศน์
             ผลิต พัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน

       พันธกิจ
            1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ,ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ และหลักสูตรระยะสั้น
                  เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
                 อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

       อัตลักษณ์             จิตอาสา พัฒนาทักษะ
       เอกลักษณ์            บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
       จุดเน้น                   ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะความสามารถ
       จุดเด่น                   ผลิต พัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ
       ปณิธาน                บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
       คำขวัญ                 รู้หน้าที่ มีทักษะ รักษาคุณธรรม
       คุณธรรมประจำสถานศึกษา       นิสม กรณ เสยโย ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงกระทำ

       เป้าประสงค์
            1. จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพและหลักสูตรระยะสั้น
                  เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
            2. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
                 อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพบริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

       ยุทธศาสตร์
            1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา
            2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
            3. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมและระบบดูแลผู้เรียน
            4. ยกระดับสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
            5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
            7. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
            8. พัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       กลยุทธ์
            1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงงานอาเซียน
            2. ปรับปรุงระบบส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            3. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู
            4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
            5. เพิ่มขีดความสามารถในด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย
            6. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษากับเครือข่ายความร่วมมือ
            7. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม
            8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยใช้ ICT เป็นฐาน
 
สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย สีประจำวิทยาลัย
 
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th