เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
 
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี
1 นายทองสุข   แจ้งกมล ผู้อำนวยการ 29 มิ.ย. 2538 - 30 ก.ย. 2544
2 นายขวัญชัย   พานิชการ ผู้อำนวยการ 21 ธ.ค. 2544 - 10 ก.ย. 2552
3 นายสืบพงษ์   ทองนาค ผู้อำนวยการ 10 พ.ย. 2552 - 30 ก.ย. 2555
4 นายประเสริฐ   จันโททัย ผู้อำนวยการ 22 ม.ค. 2556 - 25 ต.ค. 2558
5 นายสมนึก   พุ่มขุน ผู้อำนวยการ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
 
ผู้บริหารสถานศึกษา


  ชื่อ : นายสมนึก   พุ่มขุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการ
การศึกษา : ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
                  ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา
                  คม.หลักสูตรและการสอน

  ชื่อ : นายปรีชา   บุตรเวช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
                  ฝ่ายวิชาการ
การศึกษา : ค.อ.ม.การบริหารอาชีวศึกษา

  ชื่อ : นายสุรศักดิ์   หริ่มสืบ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
                  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
การศึกษา :
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ