ภาพกิจกรรม 2563
   
 
โครงการสัมนาและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา
2562 ณ ฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค และ
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง วันที่ 18-19
มกราคม 2563
การสอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
วิชาการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และวิชาการ
ทำมุ้งลวดให้กับนักเรียนโรงเรียนวรดิตถ์
วิทยาสูทน์ วันที่18 มกราคม 2563
สอบ Pre V-Net วันที่ 18 มกราคม 2563
งานวันครู ณ เทศบาลตำบลบางจัก
วันที่ 16 มกราคม 2563
นิทรรศการนวัตกรรมทางการศึกษา วัน
เด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนาม
หน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม
วันที่ 11 มกราคม 2563
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่
และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค
ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต วันที่ 9-12
มกราคม 2563
   
       
       
       
       
       
       
       
หน้า : 1 2 [3]
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th