ภาพกิจกรรม 2563
   
 
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ศึกษาดูงาน
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่
20-21 สิงหาคม 2563
ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที่ 20
สิงหาคม 2563
โครงการอบรมแนวทางการเขียนแผน
ธุรกิจและการจัดทำบัญชี เพื่อพัฒนาศักย
ภาพ นักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประ
กอบการในอนาคต วันที่ 14 สิงหาคม 2563
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา
2563 TO BE NUMBER ONE วันที่ 13-
14,17 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง วันที่ 11 สิงหาคม 2563
คณะกรรมการตรวจประเมินสถานศึกษา
ปลอดภัย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และมอบทุน
การศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนสาม
โก้วิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ วันที่
23 กรกฎาคม 2563
คณะครูสอนการทำหน้ากากผ้า นักเรียน
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ วันที่ 17
กรกฎาคม 2563
ครูแผนกพณิชยการ สอนทำเฟสชิลด์
นักเรียน โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทย์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหลวง
สุนทราราม วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส.2 วันที่ 24
มิถุนายน 2563
ลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.2,3 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครู
อาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียน การสอน
ออนไลน์ วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563
การสอนทำแมสผ้า วันที่ 22 มิถุนายน 2563
อบรมการทำเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันเชื้อ COVID-19 ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทย์ วันที่ 18
มิถุนายน 2563
มอบตัวและลงทะเบียน ระดับ ปวส.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9
มิถุนายน 2563
มอบตัวและลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชั้น
ปวช.1 พร้อมแจกแมสผ้า และขนมทอง
ม้วนที่นักศึกษาจัดทำ ให้กับผู้ลงทะเบียน
วันที่ 9 มิถุนายน 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
มอบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการส่งยาและเวช
ภัณฑ์ ให้กับโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ
จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
โครงการอบรมปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพอนามัย สำหรับป้องกัน การติดเชื้อ
และแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) วันที่ 18 มีนาคม 2563
Fix it Center ณ ศาลาประชาคม ต.ไผ่ดำ
พัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่
17 มีนาคม 2563
งานนิทรรศการวิชาการ Woradit Active
Learning Day ณ โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา
ประสูทน์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนโควตา
พิเศษ(ปวช.) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
ประเมินลูกเสือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช.3
ปวส.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
การประกวดโครงงานวิชาชีพ ระดับสถาน
ศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัย
เทคนิคร้อยเอ็ด วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนัก
บัญชี วันที่ 29 มกราคม 2563
หน่วยศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนรู้ วันที่ 27 มกราคม 2563
การแข่งขันไหว้ครูมวยไทย และการใช้
ทักษะมวยไทย ณ วัดขุนอินทประมูล
อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วันที่ 26 มกราคม 2563
สอบ V-NET ระดับ ปวส.2 วันที่ 26 มกราคม 2563
สอบ V-NET ระดับ ปวช.3 วันที่ 25 มกราคม 2563
สมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทองสอนวิชาปฐม
พยาบาล วันที่ 22 มกราคม 2563
หน้า : 1 [2] 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th