งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คืออะไร  
     
  สวนพฤกษศาสตร์ คือ  
  แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ
อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้
สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 
     
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ  
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ  
     
  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ  
  งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา  
     
  วัตถุประสงค์ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร  
     
  ผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     
   
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th