งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   
 
  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
   
 
คู่มือ
คำสั่ง
   
   
  แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
           SAR แฟ้ม 2564
   
 
แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2564
คำสั่ง 2564
หลักเกณฑ์
 
   
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (รายบุคคล) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
   
  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
           แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
   
  แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           บทบาทหน้าที่ภารกิจการประกันคุณภาพ
           มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
           รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมสถานศึกษา
           ปีการศึกษา 2554
           ปีการศึกษา 2553
   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
           รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
   
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
   
 
SAR2563
SAR2562
SAR2561
SAR2560
   
 
SAR2559
SAR2558
SAR2557
SAR2556
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th