เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
 ภาพกิจกรรมปี 2557
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ
 
  แบบฟอร์ม มาตรฐานการศึกษา 2561
         มาตรฐานที่ 1
             1.1 ประเด็นพิจารณา
             1.2 ประเด็นพิจารณา
             1.3 ประเด็นพิจารณา Word
                   ประเด็นพิจารณา Ecel
             1.4 ประเด็นพิจารณา Word
                   ประเด็นพิจารณา Ecel
             1.5 ประเด็นพิจารณา Word
                   ประเด็นพิจารณา Ecel
             V-Net
   
         มาตรฐานที่ 2
             2.1 ประเด็นพิจารณา
             2.2 ประเด็นพิจารณา
             2.3 ประเด็นพิจารณา
             2.4 ประเด็นพิจารณา
             2.5 ประเด็นพิจารณา
             2.6 ประเด็นพิจารณา
             2.7 ประเด็นพิจารณา
             2.8 ประเด็นพิจารณา
             2.9 ประเด็นพิจารณา
             2.10 ประเด็นพิจารณา
             2.11 ประเด็นพิจารณา
             2.12 ประเด็นพิจารณา
             2.13 ประเด็นพิจารณา
   
         มาตรฐานที่ 3
             3.1 ประเด็นพิจารณา
             3.2 ประเด็นพิจารณา
             3.3 ประเด็นพิจารณา
             3.4 ประเด็นพิจารณา
   
  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
           แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
   
  แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           บทบาทหน้าที่ภารกิจการประกันคุณภาพ
           มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
           รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมสถานศึกษา
           ปีการศึกษา 2554
           ปีการศึกษา 2553
   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
           รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
           รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
           รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
           รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
           ปก-คำนำ
           รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
           รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557
   
  รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556
           บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   
   
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ