ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
  ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
           http://vesar.org/#/
   
  แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (รายบุคคล) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
   
  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
           แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
   
  แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           บทบาทหน้าที่ภารกิจการประกันคุณภาพ
           มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
           รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมสถานศึกษา
           ปีการศึกษา 2554
           ปีการศึกษา 2553
   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
           รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
   
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
   
 
SAR2563
SAR2562
SAR2561
 
       
 
SAR2560
SAR2559
SAR2558
 
         
 
SAR2557
SAR2556
   
   
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.