งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   
 
  การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
   
 
2564-2568
2554-2558
   
   
  การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
   
 
คู่มือ
คำสั่ง
   
   
  แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   
 
แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2565
คำสั่ง
แบบฟอร์ม SAR แผนกวิชา
 
   
  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
          แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
   
  แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
          บทบาทหน้าที่ภารกิจการประกันคุณภาพ
          มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
          รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
          รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
          รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมสถานศึกษา
          ปีการศึกษา 2554
          ปีการศึกษา 2553
   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
          รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
   
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
   
 
SAR2565
SAR2564
SAR2563
SAR2562
         
 
SAR2561
SAR2560
SAR2559
SAR2558
         
 
SAR2557
SAR2556
   
         
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th