ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
  ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
           http://vesar.org/#/
   
  แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   
           งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
           SAR แฟ้ม 2564
   
 
แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2564
คำสั่ง 2564
หลักเกณฑ์
   
   
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (แผนกวิชา) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ (รายบุคคล) ประจำปีการศึกษา 2563
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
           แบบฟอร์ม งานประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2561
   
  แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
           แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559
   
  แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           แผนกลยุทธ์ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           บทบาทหน้าที่ภารกิจการประกันคุณภาพ
           มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
           รายงานการประเมินภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
           รายงานการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
   
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจประชาคมสถานศึกษา
           ปีการศึกษา 2554
           ปีการศึกษา 2553
   
  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
           รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ด้านการอาชีวศึกษา
   
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
   
 
SAR2563
SAR2562
SAR2561
     
SAR2560
SAR2559
SAR2558
     
SAR2557
SAR2556
 
     
   
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.