แบบสอบถามออนไลน์
   
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายใน
     สถานศึกษา
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
     ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
แบบประเมินตนเองสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากร ในสถานศึกษา ในการเตรียมความพร้อม
     ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
  เริ่มแบบสอบถาม วันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th