ดาวน์โหลด
   
 
  งานบริหารงานทั่วไป คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016
  แบบฟอร์มหนังสือภายใน    คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป (ทุกคน)
  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก    คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2561    คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
       ระบบงานการเงิน
  งานทะเบียน    ระบบงานครูที่ปรึกษา
  ใบสมัครเรียน (ปวช. - ปวส.)    ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
  ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)    ระบบงานธุรการ
  ใบมอบตัว    ระบบงานบุคลากร
  ใบประวัตินักเรียน    ระบบงานปกครอง
  ใบสัญญาค้ำประกัน    ระบบรูดบัตร
     
  งานครูที่ปรึกษา    ระบบงานวัดผล
  ปก แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานสารบรรณ
  ข้อปฏิบัติในการบันทึก การจัดกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานหลักสูตร
  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา    ระบบงานทะเบียน
  แบบบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานประกันคุณภาพ
  แบบฟอร์ม สมอ.1    ระบบงานการเงิน
  คป.01    คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
  คป.02 คป.02-1 แบบบันทึกการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปกครอง
  คป.11 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
  คป.11-1 บันทึกข้อความขออนุญาต ปฏิบัติงานนอกเวลา  
  คป.11/1 บันทึกข้อความขออนุญาต เยี่ยมบ้านและหอพัก  
     
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
  แบบบันทึกหลังการสอน  
     
  งานแนะแนว  
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2566  
     
     
     
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th