ดาวน์โหลด
   
 
  งานบริหารงานทั่วไป คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016
  แบบฟอร์มหนังสือภายใน    คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป (ทุกคน)
  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก    คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
       คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
       ระบบงานการเงิน
       ระบบงานครูที่ปรึกษา
  งานทะเบียน    ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
  ใบมอบตัว    ระบบงานธุรการ
  ใบประวัตินักเรียน    ระบบงานบุคลากร
  ใบสัญญาค้ำประกัน    ระบบงานปกครอง
  ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)    ระบบรูดบัตร
       ระบบงานวัดผล
       ระบบงานสารบรรณ
       ระบบงานหลักสูตร
       ระบบงานทะเบียน
       ระบบงานประกันคุณภาพ
       ระบบงานการเงิน
       คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
       คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปกครอง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th