ดาวน์โหลด
   
 
  งานบริหารงานทั่วไป คู่มือการใช้งานระบบ RMS2016
  แบบฟอร์มหนังสือภายใน    คู่มือใช้งาน สำหรับบุคลากรทั่วไป (ทุกคน)
  แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก    คู่มือใช้งาน สำหรับครูประจำวิชา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2561    คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
       ระบบงานการเงิน
  งานทะเบียน    ระบบงานครูที่ปรึกษา
  ใบมอบตัว    ระบบโครงการ งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
  ใบประวัตินักเรียน    ระบบงานธุรการ
  ใบสัญญาค้ำประกัน    ระบบงานบุคลากร
  ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)    ระบบงานปกครอง
       ระบบรูดบัตร
  งานครูที่ปรึกษา    ระบบงานวัดผล
  ปก แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานสารบรรณ
  ข้อปฏิบัติในการบันทึก การจัดกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานหลักสูตร
  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา    ระบบงานทะเบียน
  แบบบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม    ระบบงานประกันคุณภาพ
  คป.01    ระบบงานการเงิน
  แบบบันทึกเยี่ยมบ้านผู้เรียน    คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน
       คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปกครอง
  งานแนะแนว  
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา 2566  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th