งานวางแผนและงบประมาณ
   
 
  ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
    https://sp.moe.go.th/vec/#/
   
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   
 
2566-2570
2565-2567
2561-2564
2552-2555
   
  แผนปฏิบัติการประจำปี
         
 
แผนฯ 2566
แผนฯ 2565
แผนฯ 2564
แผนฯ 2563
         
 
แผนฯ 2562
แผนฯ 2561
แผนฯ 2560
 
           
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
    ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   
  แบบ ปย.1-2
    แบบ ปย.1-2 2562
   
  แบบบฟอร์มงานแผน
    แบบฟอร์มโครงการ
    แบบสรุปโครงการหน้าเดียว
    เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึก
    ยุทธศาสตร์ อาชีวศึกษา
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th