งานวางแผนและงบประมาณ
   
 
  ระบบตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
    https://sp.moe.go.th/vec/#/
   
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
   
 
2566-2570
2565-2567
2561-2564
2552-2555
   
  แผนปฏิบัติการประจำปี
         
 
แผนฯ 2567
แผนฯ 2566
แผนฯ 2565
แผนฯ 2564
         
 
แผนฯ 2563
แผนฯ 2562
แผนฯ 2561
แผนฯ 2560
           
  ปฏิทินปฏิบัติงาน
    ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
   
  แบบ ปย.1-2
    แบบ ปย.1-2 2562
   
  แบบบฟอร์มงานแผน
    แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2567
    ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการ 2567
    โครงการ ปีงบประมาณ 2567
    แบบสรุปโครงการหน้าเดียว
   
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th