ภาพกิจกรรม 2556
 
สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ จัดโครงการ "NO PLACE FOR DRUG" ไม่มีพื้นที่ให้ยาเสพติด
วันที่ 22,27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อบรมให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ,ให้กับนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาพณิชยการ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับชาติ
ครั้งที่ 8 (บางแสนเกมส์ ) ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
ชลบุรี โดยเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น การขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 19 กันยายน 2556
 
เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) วันที่ 14 สิงหาคม 2556
 
โครงการ "ค่ายอาสา พัฒนาคุณธรรม เสริมสร้างธรรมมะ ห่างไกลยาเสพติด" วันที่ 27 กรกฏาคม
2556 ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
การประเมินสถานศึกษา ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พุทธศักราช 2556
ในระดับภาค วันที่ 26 กรกฏาคม 2556
 
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC) จัดโครงการ "ดีๆพี่สอนน้อง" ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 25 กรกฏาคม 2556
 
ทีมนักกีฬาฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา
ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 10 (สิงห์บุรีเกมส์) ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฏาคม 2556 โดยได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า, แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาพาณิชยการ ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2556
 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตรซ่อมและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์"
ดำเนินการโดย สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 7 สิงหาคม 2556
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
 
คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 17 กรกฏาคม 2556
 
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 7 โดยหน่วยตำรวจ สันติบาลจังหวัด
อ่างทอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพ วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
โครงการเมล็ดพันธุ์คนดี สู่วิถีความดีสากล โดยชมรม อชท.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
 
พิธีไหว้ครูและทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา
2556 วันที่ 27 มิถุนายน 2556
 
    หน้า: 1 [2] 3 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th