ภาพกิจกรรม 2556
 
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นำนักเรียนนักศึกษาฟังการบรรยายธรรมในโครงการส่งเสริม
การรักษาศีล และปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา จากพระครูศรีปัญญาวัตร เจ้าอาวาสวัด
ห้วยคันแหลน วันที่ 19 มิถุนายน 2556
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ออกให้บริการ ทุกวันเสาร์ของเดือน
มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์บริการเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ศูนย์เทศบาลตำบลบางจัก
ศูนย์ เทศบาลตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ และศูนย์เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 จากทีมแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2556
 
การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
ปีงบประมาณ 2556 จากคณะกรรมการติดตามประเมินผล และรายงานผลภาคกลาง สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2556
 
นายประเสริฐ จันโททัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 
ลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
 
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 14-16
พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ และวัดแปดแก้ว ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับองค์กร วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
โครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 วันที่ 11-17 เมษายน 2556
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
อ.ศรีราชา จ.ราชบุรี วันที่ 23-29 มีนาคม 2556
 
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
วันที่ 23 มีนาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
การประชุมผู้เรียนเทียบโอน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วันที่ 21 มีนาคม 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 มีนาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
ดูคลิปวีดีโอ >>
มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ (โควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 17 มีนาคม 2556
โครงการ "ฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยภายใน
โรงเรียน" ประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ดูคลิปวีดีโอ >>
    หน้า: 1 2 [3] 4
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th