ภาพกิจกรรม 2559
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาพณิชกากร ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 18 สิงหาคม 2559
 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 17 สิงหาคม 2559
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม
ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 11 สิงหาคม 2559
 
วิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอ่างทอง มาชี้แจงให้ความรู้ แก่ครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม
2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
 
นายสมนึก พุ่มขุน ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในการออกไปใช้สิทธิ
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.00 น.
 
โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี "กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมสนับสนุน
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี" ณ บริษัท ไทย อินโนวา เทค จำกัด วันที่ 26 กรกฏาคม 2556
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี, แหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง และบริษัทกรีนฟู้ดส์อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด วันที่ 21 กรกฏาคม 2559
 
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
 
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์
เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 15 กรกฏาคม 2559
 
นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย" จังหวัด
อ่างทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 11,12
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน วันที่ 14-15
กรกฏาคม 2559
 
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 13 กรกฏาคม 2559
 
โครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยนอนติดเตียง วันที่ 11 กรกฏาคม 2559
 
เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วันที่ 6 กรกฏาคม 2559
 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ หัวข้อ แนวทางการเขียน
แผนธุรกิจ และการจัดทำบัญชี วันที่ 6 กรกฏาคม 2559
 
พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ช่วยภัยแล้ง วันที่ 18-19 และ 25-26 มิถุนายน 2559
 
คณะครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์
วิทยบริการ วันที่ 15 มิถุนายน 2559
 
    หน้า: 1 2 [3] 4 5
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th