ภาพกิจกรรม 2559
 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 9
พฤศจิกายน 2559
 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ในการจัดกิจกรรม 999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
 
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลาดเป็ด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
 
โครงการอบรมเทคนิคการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กดีเซล บริษัท ยันมาร์ เอส.พี จำกัด
ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559
 
โครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยการรับบริการย้อมผ้าสีดำ และจัดทำริบบิ้นแจกให้แก่บุคลกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปฟรี วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
พิธียืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 20 ตุลาคม 2559
 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
รถจักรยานยนต์ เพื่อถวายความอาลัยและเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 18-21 ตุลาคม 2559 ณ ตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ให้บริการย้อมผ้าสีดำ และจัดทำริบบิ้นดำ กลัดเสื้อ ให้แก่
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปฟรี วันที่ 18 ตุลาคม 2559
 
การลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 14 ตุลาคม 2559
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการประกอบแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
2560 และศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 21-22 กันยายน 2559
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างยนต์ ณ วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 9 กันยายน 2559
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 7 กันยายน 2559
 
โครงการธารแห่งปัญญา โดยแผนกวิชาพณิชยการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษา
ได้เชิญวิทยากรจากบ้านสบู่ เมืองสุพรรณ มาแนะนำการฝึก อาชีพด้านการขายให้กับนักเรียน
นักศึกษา วันที่ 31 สิงหาคม 2559
 
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559 ณ เทศบาลตำบลบางจัก อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง วันที่ 29 สิงหาคม 2559
 
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2559 ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอ่างทอง วันที่ 26 สิงหาคม 2559
 
โครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ณ วัดหลวงสุนทราราม
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 26 สิงหาคม 2559
 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ โดยชมรมวิชาชีพแผนกวิชาพณิชยการ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 
    หน้า: 1 [2] 3 4 5
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th