เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
  ตัวอย่างแนวข้อสอบ V-Net 2554  
     
  ระดับ ปวช.3

 

 
  ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้  
  - ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 - ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์  
  - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 - ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  - วิถีธรรมวิถีไทย    
  - วิทยาศาสตร์พื้นฐาน    
  - คณิตศาสตร์ประยุกต์    
  - พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพฯ    
  - ความรู้เรื่อง ICT    
       
  ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐาน วิชาชีพ ชุดวิชาที่ 4.1 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยการ  
  - คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ - การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  
  - ธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ - บัญชีเบื้องต้น 1  
  - การเงินส่วนบุคคล - การขาย 1  
  - พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
       
  ชุดวิชาที่ 4.2 สมรรถนะวิชาชีพประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   
  - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว    
  - พฤติกรรมนักท่องเที่ยว    
       
       
  ระดับ ปวส. 2    
  ชุดวิชาที่ 1 สมรรถนะพื้นฐาน ชุดวิชาที่ 2 สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้  
  - ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ - ความสามารถในการอ่าน เขียน การคิด วิเคราะห์  
  - ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 - ตรรกะ ความมีเหตุมีผล และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
  - ทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2    
  - ชีวิตและวัฒนธรรมไทย    
  - ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ    
       
  ชุดวิชาที่ 3 สมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ    
  - การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ    
  - โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ    
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ