เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 2563
 ภาพกิจกรรมปี 2562
 ภาพกิจกรรมปี 2561
 ภาพกิจกรรมปี 2560
 ภาพกิจกรรมปี 2559
 ภาพกิจกรรมปี 2558
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2561
 
viet.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือน มิถุนายน 2562
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
   ช่างยนต์    ยานยนต์ 76 38 38 152
   ช่างไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 52 30 21 103
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์ 12 18 21 51
   การบัญชี    การบัญชี 30 29 38 97
รวม 170 115 118 403
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3(ม.6) รวม
   เทคนิคเครื่องกล    เทคนิคยานยนต์ 36 20 9 65
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 30 22 9 61
   อิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 7 8 - 15
   การบัญชี    การบัญชี 17 16 - 33
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป 1 2 - 3
รวม 91 68 18 177
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่สวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส. 61 ปวส. 62 รวม
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 10 - 10
   การบัญชี    การบัญชี 21 9 30
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป 22 19 41
รวม 53 28 81
 
l ปีการศึกษา 2561 l ปีการศึกษา 2560 l ปีการศึกษา 2559 l ปีการศึกษา 2558 l  
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ