ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
   
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือนมิถุนายน 2566
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
รวม รวม รวม
   ช่างยนต์    ยานยนต์ 50 - 50 39 - 39 21 - 21 110
   ช่างไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 56 13 69 23 4 27 13 5 18 114
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์ 12 4 16 12 3 15 7 15 22 53
   การบัญชี    การบัญชี - 16 16 - 8 8 - 25 25 49
   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 2 2 - - - - - - 2
รวม 118 35 153 74 15 89 41 45 86 328
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3 รวม
รวม รวม รวม
   เทคนิคเครื่องกล    เทคนิคยานยนต์ 16 - 16 25 - 25 - - - 41
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 39 9 48 32 4 36 3 1 4 88
   อิเล็กทรอนิกส์    เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 3 1 4 6 2 8 - - - 12
   การบัญชี    การบัญชี - 13 13 - 15 15 - - - 28
   การจัดการ    การจัดการ - 3 3 - 2 2 - - - 5
รวม 58 26 84 63 23 86 3 1 4 174
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่สวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 (รุ่น 66) ปวส.2 (รุ่น 65) รวม
รวม รวม
   การบัญชี    การบัญชี - - - - - - -
   การจัดการ    การจัดการ 17 22 39 9 12 21 60
รวม 17 22 39 9 12 21 60
l 2566 l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l  
 
 
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th