ระบบบริหารงาน
 
 
SAR 2563
 
viset.ac.th
 
อศจ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
 
 
 
   
 
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือน ตุลาคม 2564
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
รวม รวม รวม
   ช่างยนต์    ยานยนต์ 56 1 57 22 - 22 41 - 41 120
   ช่างไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 35 8 43 40 10 50 25 5 30 123
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์ 7 20 27 9 7 16 4 4 8 51
   การบัญชี    การบัญชี - 40 40 - 17 17 1 17 18 75
รวม 98 69 167 71 34 105 71 26 97 369
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3 รวม
รวม รวม รวม
   เทคนิคเครื่องกล    เทคนิคยานยนต์ 30 - 30 29 - 29 - - - 59
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 21 6 27 24 4 28 - - - 55
   อิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ 5 5 10 10 4 14 - - - 24
   การบัญชี    การบัญชี - 19 19 - 28 28 - - - 47
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป - 4 4 - 3 3 - - - 7
รวม 56 34 90 63 39 102 - - - 192
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่สวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 (รุ่น 64) ปวส.2 (รุ่น 63) รวม
รวม รวม
   การบัญชี    การบัญชี 3 10 13 - 7 7 20
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป 4 25 29 7 12 19 48
รวม 7 35 42 7 19 26 68
l 2563 l 2562 l 2561 l 2560 l 2559 l  
 
       
       
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123
    035-622363
   saraban@viset.ac.th
     
 
Copyright ©2021 | All Rights Reserved.