ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
   
 
จำนวนนักเรียน นักศึกษา เดือน กรกฏาคม 2565
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.
สาขาวิชา สาขางาน ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
รวม รวม รวม
   ช่างยนต์    ยานยนต์ 63 2 65 26 - 26 20 - 20 111
   ช่างไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 37 6 43 13 5 18 33 8 41 102
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์ 18 10 28 6 16 22 9 7 16 66
   การบัญชี    การบัญชี - 16 16 - 29 29 - 17 17 62
รวม 118 37 152 45 50 95 62 32 94 341
 
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 ปวส.2 ปวส.3 รวม
รวม รวม รวม
   เทคนิคเครื่องกล    เทคนิคยานยนต์ 28 - 28 25 - 25 - - - 53
   ไฟฟ้า    ไฟฟ้ากำลัง 36 4 40 17 5 22 13 1 14 76
   อิเล็กทรอนิกส์    อิเล็กทรอนิกส์อุตฯ 6 2 8 5 5 10 - - - 18
   การบัญชี    การบัญชี 2 16 18 - 19 19 - - - 37
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป - 3 3 - 4 4 - - - 7
รวม 72 25 97 47 33 80 13 1 14 191
 
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่สวุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.
สาขาวิชา สาขางาน ปวส.1 (รุ่น 65) ปวส.2 (รุ่น 64) รวม
รวม รวม
   การบัญชี    การบัญชี - - - 2 8 10 10
   การจัดการทั่วไป    การจัดการทั่วไป 10 14 24 3 20 23 47
รวม 10 14 24 5 28 33 57
l 2565 l 2564 l 2563 l 2562 l 2561 l  
 
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th