ภาพกิจกรรม 2558
 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2558
 
พิธีเคลื่อนย้ายองค์พระวิษณุกรรม 23 ธันวาคม 2558
 
การแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 ธันวาคม 2558
 
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558
ณ วัดโพธิธรรมโชติยาราม
 
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจถวายพระราชสดุดี และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 
โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกัน อุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2559 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท ,สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดอ่างทอง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2558
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 
โครงการอาชีวะบริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วันที่ 14-15, 21-22 พฤศจิกายน 2558
ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมมือกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมโครงการ Marketing Plan
Contest ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 
โครงการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ร่วมใจบริจาคโลหิต มุ่งมั่นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำความดี
ถวายพ่อของแผ่นดินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอ่างทอง และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 
ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ วิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 
ประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 ตุลาคม 2558
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา และจัดทำคู่มือครู ที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
 
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานฝีมือนายช่างเครื่องยนต์เล็ก เพื่อการเกษตร
วันที่ 28 กันยายน 2558
 
โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี
ให้มีคุณภาพ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริษัทฮอนด้า
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 กันยายน 2558
 
    หน้า: [1] 2 3
   
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) นักศึกษาเทียบโอน อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.) • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
        • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ใบมอบตัว   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ใบประวัตินักเรียน     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสัญญาค้ำระกัน      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th