วิชา.โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ.. (รหัส..3000 - 0201.) ระดับ ปสว..ปีที่ 2.
เรื่อง .สมรรถนพื้นฐานวิชาชีพ..ชุดที่ 4 จำนวน ..28. ข้อ
โดย อ.ปรีชา มดแสง .. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Webserver ของอะไรที่มีคนใช้กันมากที่สุดในโลก
   PWS
   Microsoft
   Apache
   Burin

ข้อที่ 2)
ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
   Wing World Wide
   World Wide Web
   Wide World Web
   World Wing Wide

ข้อที่ 3)
อินเทอร์เน็ตไร้สายเกี่ยวข้องกับชื่อใดมากที่สุด
   1394
   ATA
   Wi-Fi
   Fire Wire

ข้อที่ 4)
google.com ให้บริการอะไร ที่เด่นชัดที่สุด
   สืบค้นเว็บไซต์
   ฟรีอีเมล์
   ดาวน์โหลดข้อมูล
   อีคอมเมิร์ส

ข้อที่ 5)
บริการ MSN เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใดที่สุด
   hotmail.com
   sanook.com
   yahoo.com
   thaiall.com

ข้อที่ 6)
Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
   21
   22
   80
   53

ข้อที่ 7)
Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
   e-Learning
   Router
   Diary
   Webboard

ข้อที่ 8)
Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
   WWW
   PING
   HTTP
   TCP/IP

ข้อที่ 9)
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมักหมายถึงการเชื่อมต่อแบบใด
   Fire Wire
   ADSL
   MODEM
   Google

ข้อที่ 10)
แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด
   JPG
   Doc
   BMP
   GIF

ข้อที่ 11)
ข้อใดกล่าวถึงเว็บเพจได้ถูกต้อง
   การประมวลผลคำสั่งต่าง ๆ ที่ถูกเขียนด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่งต่าง ๆ และทำการแสดงผลออกมาเป็นหน้าเว็บตามลักษณะที่เว็บโปรแกรมเมอร์ออกแบบและกำหนดไว้
   โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลเว็บต่าง ๆ
   เว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์
   เว็บเพจเป็นเอกสารแบบ ไฮเปอร์เท็กซ์

ข้อที่ 12)
Web Browser คืออะไร
   โปรแกรมชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลเว็บต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของ HTML(Hypertext Markup Language), PHP, CGI, JavaScript ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลเพื่อความบันเทิงหรือธุรกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
   ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเก็บเว็บเพจ
   เว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์
   การสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ต้องการโดยเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Directory จะมี หัวข้อต่าง ๆ แสดงไว้ เพื่อให้คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการจะสืบค้นข้อมูล

ข้อที่ 13)
ใน IE8 ส่วนของฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Accelerators คืออะไร
   ระบบแนะนำเว็บไซต์โดยค้นจากประวัติเว็บเก่า ๆ
   ไม่จำค่าต่าง ๆ ที่เรากรอกบนเว็บ หรือจำประวัติการท่องเว็บของเรา
   เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำข้อมูลบนหน้าเว็บไปใช้งานอย่างอื่น ๆ ต่อ (เช่น นำไปลงบล็อก, นำไปแปลเป็นภาษาอื่น) ได้สะดวกมากขึ้น
   การบอกรับ RSS Feed จากตัวเว็บเบราเซอร์โดยตรง (ขึ้นเป็นปุ่มใน Bookmarks/ Favourites Bar) มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์นั้น ๆ

ข้อที่ 14)
Web Slice ของ IE8 คืออะไร
   ระบบแนะนำเว็บไซต์โดยค้นจากประวัติเว็บเก่า ๆ
   ไม่จำค่าต่าง ๆ ที่เรากรอกบนเว็บ หรือจำประวัติการท่องเว็บของเรา
   เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำข้อมูลบนหน้าเว็บไปใช้งานอย่างอื่น ๆ ต่อ (เช่น นำไปลงบล็อก, นำไปแปลเป็นภาษาอื่น) ได้สะดวกมากขึ้น
   การบอกรับ RSS Feed จากตัวเว็บเบราเซอร์โดยตรง (ขึ้นเป็นปุ่มใน Bookmarks/Favourites Bar) มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์นั้น ๆ

ข้อที่ 15)
โหมด InPrivate ของ IE8 มีหน้าที่อะไร
   ระบบแนะนำเว็บไซต์โดยค้นจากประวัติเว็บเก่า ๆ
   ไม่จำค่าต่าง ๆ ที่เรากรอกบนเว็บ หรือจำประวัติการท่องเว็บของเรา
   เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรานำข้อมูลบนหน้าเว็บ ไปใช้งานอย่างอื่น ๆ ต่อ (เช่น นำไปลงบล็อก, นำไปแปลเป็นภาษาอื่น) ได้สะดวกมากขึ้น
   การบอกรับ RSS Feed จากตัวเว็บเบราเซอร์โดยตรง (ขึ้นเป็นปุ่มใน Bookmarks/Favourites Bar) มีจุดประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์นั้น ๆ

ข้อที่ 16)
เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Web Directory
   Google
   Yahoo
   Sanook
   Altavista

ข้อที่ 17)
เว็บไซต์ในข้อใดเป็นเว็บไซต์แบบ Search Engine
   Sanook
   Sansarn
   Siamguru
   Excite

ข้อที่ 18)
คำสั่งใดเป็นคำสั่งที่ให้ค้นหาคำทั้ง 2 คำที่อยู่ในหน้าเดียวกันออกมา
   AND
   OR
   EQUAL
   NOT

ข้อที่ 19)
เครื่องหมายในข้อใดที่วางไว้หน้าคำที่ต้องการค้นหาจริง ๆ
   เครื่องหมาย +
   เครื่องหมาย -
   เครื่องหมาย *
   เครื่องหมาย ()

ข้อที่ 20)
ถ้าใช้ Hotmail กล่องคำสั่งในข้อใดที่ใช้เขียนข้อมูลเพื่อส่ง
   Inbox
   Compose
   Address Book
   Home

ข้อที่ 21)
ใน Internet Explorer ถ้าต้องการพิมพ์เว็บเพจออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องเลือกจากเมนูคำสั่งในข้อใด
   Sent to >Print
   View >Print
   Edit >Print
   File >Print

ข้อที่ 22)
ถ้าต้องการทำสำเนาเว็บเพจไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกใช้ภายหลังต้องเลือกใช้คำสั่งใด
   File > Save As
   File > Print
   File > Open
   File > New

ข้อที่ 23)
ปัจจุบันมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือข้อใด
   IP Address
   ISP
   TCP/IP
   อาร์พาเน็ต

ข้อที่ 24)
โปรแกรมสำหรับแสดงผลเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์คือข้อใด
   โปรแกรมประมวลผลคำ
   โปรแกรมเบราเซอร์
   โปรแกรมสื่อสารข้อมูล
   โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ข้อที่ 25)
ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร
   World Wide Web
   Wing World Wide
   Wide World Web
   World Wing Wide

ข้อที่ 26)
เมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมวินโดว์หน้าจอแรกพร้อมที่จะทำงานตรงกับข้อใด
   Icon
   Taskbar
   Titlebar
   Desktop

ข้อที่ 27)
Protocol อะไรใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
   WWW
   PING
   HTTP
   TCP/IP

ข้อที่ 28)
ข้อใดไม่ใช่บริการของเครื่องบริการในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   IEEE1394
   HTTP
   SMTP
   PROXY