วิชา.โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ.. (รหัส..3000 - 0201.) ระดับ ปสว..ปีที่ 2.
เรื่อง .สมรรถนพื้นฐานวิชาชีพ..ชุดที่ 3 จำนวน ..30. ข้อ
โดย อ.ปรีชา มดแสง .. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
แป้นควบคุม Shift + Tab มีหน้าที่อะไร
   เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งขึ้นไป 1 จอภาพ
   เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปทางขวา 1 คอลัมน์ หรือทีละ 1 เซลล์
   เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้าย 1 คอลัมน์ หรือทีละ 1 เซลล์
   เลื่อนตัวชี้ตำแหน่งลงไป 1 จอภาพ

ข้อที่ 2)
ฟังก์ชันคีย์ที่ใช้สำหรับการสร้างหรือเปิด Worksheet ใหม่ขึ้นมาทำงานคือข้อใด
   F4
   F10
   F11
   F12

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่ใช่เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
   /
   *
   ^
   OR

ข้อที่ 4)
Excel จะมีการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องหมายเมื่อนำไปคำนวณ ข้อใดผิด
   อันดับ 1 เครื่องหมาย ( )
   อันดับ 2 เครื่องหมาย ^
   อันดับ 3 เครื่องหมาย +
   อันดับ 4 เครื่องหมาย /

ข้อที่ 5)
ฟังก์ชันใดใช้สำหรับปัดเศษทศนิยมให้มีจำนวนเต็มหลัก
   ฟังก์ชัน ROUND
   ฟังก์ชัน ODD
   ฟังก์ชัน EVEN
   ฟังก์ชัน INT

ข้อที่ 6)
ฟังก์ชันใดใช้สำหรับการปัดเศษทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มใกล้เคียงที่สุด
   ฟังก์ชัน ROUND
   ฟังก์ชัน ODD
   ฟังก์ชัน EVEN
   ฟังก์ชัน INT

ข้อที่ 7)
ข้อใดเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแสดงวันที่และเวลาปัจจุบัน โดยแสดงวันที่และเวลาตามค่าที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์
   ฟังก์ชัน NOW
   ฟังก์ชัน TODAY
   ฟังก์ชัน DAY
   ฟังก์ชัน WEEKDAY

ข้อที่ 8)
ข้อใดเป็นฟังก์ชันใช้สำหรับแปลงตัวเลขแบบข้อความให้เป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้ โดยตัวเลขนั้นจะต้องเป็นค่าคงที่ ตัวเลขที่มีสัญลักษณ์สกุลเงิน วันที่และเวลา
   ฟังก์ชัน VALUE
   ฟังก์ชัน DOLLAR
   ฟังก์ชัน TEXT
   ฟังก์ชัน LOWER

ข้อที่ 9)
วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบ Shift cell left มีลักษณะอย่างไร
   เป็นการลบทั้งคอลัมน์ที่ถูกเลือก
   เป็นการลบทั้งแถวที่ถูกเลือก
   เป็นการลบโดยเลือกเซลล์ทั้งหมดทางด้านขวามาแทนที่
   เป็นการลบโดยเลือกเซลล์ทั้งหมดทางด้านล่างมาแทนที่

ข้อที่ 10)
วิธีการเลื่อนข้อมูลแบบใดเป็นการลบทั้งคอลัมน์ที่ถูกเลือก
   Shift cell left
   Shift cell up
   Entire row
   Entire column

ข้อที่ 11)
คำสั่งที่ใช้ในการแทรกข้อมูลข้อใดเป็นการเพิ่มแถวใหม่ 1 แถว โดยแถวข้อมูลของเซลล์ที่ถูกเลือกจะเลื่อนลงด้านล่าง
   Entire column
   Entire row
   Shift cells down
   Shift cells right

ข้อที่ 12)
คำสั่งใดในการแทรกข้อมูลที่เป็นการเลื่อนเซลล์ลง
   Entire column
   Entire row
   Shift cells down
   Shift cells right

ข้อที่ 13)
ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้ข้อมูลชิดขวาขอบเซลล์ต้องเลือกคำสั่งใด
   Justify
   Fill
   Right (Indent)
   Left (Indent)

ข้อที่ 14)
คำสั่ง Center Across Selection ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
   การกระจายข้อมูลในเซลล์ตามแนวนอน
   การนำข้อมูลในเซลล์ซ้ายสุดมาแสดงกึ่งกลางเซลล์
   จัดข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางเซลล์
   แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ

ข้อที่ 15)
ถ้าต้องกำหนดรูปแบบการจัดข้อมูลในแนวนอน ให้แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ ต้องเลือกคำสั่งใด
   Justify
   Fill
   Right (Indent)
   Center Across Selection

ข้อที่ 16)
คำสั่ง Justify ในการจัดข้อมูลในแนวนอนคืออะไร
   การกระจายข้อมูลในเซลล์ตามแนวนอน
   การนำข้อมูลในเซลล์ซ้ายสุดมาแสดงกึ่งกลางเซลล์
   ถ้าข้อความยาวเกินเซลล์ให้นำข้อความมาแบ่งแสดงเป็นหลายบรรทัด และปรับพื้นที่ว่างระหว่างคำ
   แสดงข้อมูลในเซลล์ซ้ำไปเรื่อย ๆ

ข้อที่ 17)
ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบข้อมูลในแนวตั้ง โดยจัดข้อความที่มีหลายบรรทัดให้ชิดขอบบนและล่างเซลล์ต้องเลือกรูปแบบใด
   Justify
   Center
   Distributed
   Bottom

ข้อที่ 18)
ถ้าต้องการกำหนดแนวการพิมพ์ กระดาษที่ใช้ และความละเอียดของการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
   Page
   Margins
   Header/Footer
   Sheet

ข้อที่ 19)
ถ้าต้องการกำหนดหัวข้อมูลและลำดับหน้าในการพิมพ์ต้องเลือกหัวข้อใด
   Page
   Margins
   Header/Footer
   Sheet

ข้อที่ 20)
ถ้าต้องการกำหนดอัตราย่อขยายในหัวข้อ Scaling โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกคำสั่งใด
   Adjust to
   Fit to
   Portrait
   Paper Size

ข้อที่ 21)
ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบนต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
   Top
   Bottom
   Header
   Footer

ข้อที่ 22)
ถ้าต้องการพิมพ์ข้อมูลที่กึ่งกลางความกว้างหน้ากระดาษต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
   Right
   Horizontally
   Vertically
   Left

ข้อที่ 23)
ถ้าต้องการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ข้อมูล โดยพิมพ์เส้นแบ่งเซลล์ด้วยต้องเลือกคำสั่งในข้อใด
   Black and white
   Draft quality
   Gridlines
   Row and column heading

ข้อที่ 24)
กราฟประเภทใดเหมาะสำหรับแสดงข้อมูลโดยนำมาเปรียบเทียบกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
   Bar
   Column
   Pie
   Line

ข้อที่ 25)
กราฟพื้นที่เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลประเภทใด
   เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลโดยนำมาเปรียบเทียบกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
   เหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มข้อมูลและผลรวมในช่วงเวลา หรือช่วงข้อมูลที่กำหนด
   เหมาะสำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลโดยจัดเรียงตามแนวนอน
   เหมาะสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขเป็นชุด

ข้อที่ 26)
กราฟประเภทใดเหมาะสำหรับแสดงข้อมูลพร้อมกันหลายชุด
   Doughnut
   Bubble
   Radar
   Surface

ข้อที่ 27)
ออบเจ็กต์ Table มีหน้าที่อะไร
   สร้างรายงาน
   สร้างตารางเก็บข้อมูล
   สร้างแบบสอบถามข้อมูล
   สร้างแบบฟอร์มในการทำงาน

ข้อที่ 28)
ชนิดข้อมูลแบบ Text เก็บข้อมูลได้สูงสุดกี่ตัวอักษร
   150
   200
   255
   256

ข้อที่ 29)
การสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบเรียกว่าการสร้างตารางแบบใด
   การสร้างตารางแบบ Datasheet หรือ Table
   การสร้างตารางแบบ Table Templates
   การสร้างตารางแบบ SharePoint Lists
   การสร้างตารางแบบ Table Design

ข้อที่ 30)
ถ้าต้องการกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ให้แสดงจุดทศนิยมต้องกำหนดคุณสมบัติเป็นแบบใด
   Decimal Place
   Format
   Caption
   Input Mask