วิชา.โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ.. (รหัส..3000 - 0201.) ระดับ ปสว..ปีที่ 2.
เรื่อง .สมรรถนพื้นฐานวิชาชีพ..ชุดที่ 2 จำนวน ..30. ข้อ
โดย อ.ปรีชา มดแสง .. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
Word Processing Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจโดยเฉพาะ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและพิมพ์ผลของงานออกมาในลักษณะของตาราง และกราฟ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ

ข้อที่ 2)
ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
   Microsoft Word
   Macromedia Flash
   SQL
   Microsoft Excel

ข้อที่ 3)
Business Software คือโปรแกรมที่มีหน้าที่อะไร
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจโดยเฉพาะ
   ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อที่ 4)
ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   Lotus
   dBMASTER
   FoxPro
   Microsoft Access

ข้อที่ 5)
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเป็นโปรแกรมประเภทใด
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ
   ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจโดยเฉพาะ

ข้อที่ 6)
โปรแกรม Calculating Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจโดยเฉพาะ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและพิมพ์ผลของงานออกมาในลักษณะของตารางและกราฟ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ

ข้อที่ 7)
โปรแกรม Presentation Software คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำอะไร
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานนำเสนอโดยเฉพาะ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและพิมพ์ผลของงานออกมาในลักษณะของตารางและกราฟ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ

ข้อที่ 8)
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เป็นโปรแกรมประเภทใด
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดพิมพ์รายงานและจดหมาย จัดข้อความ
   ใช้สนับสนุนการนำเสนองานต่าง ๆ
   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจโดยเฉพาะ

ข้อที่ 9)
Contextual Tool คือเครื่องมือชนิดใด
   เครื่องมือจัดการพิเศษที่จะแสดงเมื่อใช้งานเฉพาะ
   เครื่องมือจัดการรูปภาพ
    เครื่องมือจัดการแผนภูมิและกราฟ
   เครื่องมือจัดการไฟล์ทั่วไป

ข้อที่ 10)
โปรแกรมนำเสนอชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
   PowerPoint
   Author Ware
   Access
   Flash

ข้อที่ 11)
โปรแกรมฐานข้อมูลชนิดใดอยู่ชุดของโปรแกรม Office
   dbase
   dBMASTER
   Microsoft Access
   FoxPro

ข้อที่ 12)
คำสั่ง More Command มีหน้าที่อย่างไร
   เรียงข้อมูล
   แทรกตารางงาน
   สร้างคำสั่งพิเศษ
   เพิ่มแถบเครื่องมือ

ข้อที่ 13)
Word Processing Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานใด
   โปรแกรมจัดพิมพ์รายงาน
   โปรแกรมจัดการระบบการทำงานทางด้านฐานข้อมูล
   โปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอ
   โปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ

ข้อที่ 14)
ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ
   Microsoft Word
   Microsoft Access
   Microsoft Excel
   Microsoft PowerPoint

ข้อที่ 15)
Quick Access Toolbar มีหน้าที่อะไร
   เป็นปุ่มจัดการกับหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่
   เป็นปุ่มขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ
   เป็นปุ่มคำสั่งด่วนหรือคำสั่งที่ใช้บ่อย
   เป็นปุ่มสำหรับเรียกคำสั่งจัดการไฟล์ทั่วไป

ข้อที่ 16)
แป้นควบคุม Page Up มีหน้าที่อะไร
   เลื่อน Cursor ขึ้นข้างบน 1 หน้าจอ
   เลื่อน Cursor ลงข้างล่าง 1 หน้าจอ
   เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน
   เลื่อน Cursor ลงไปยังส่วนล่างสุดของจอภาพปัจจุบัน

ข้อที่ 17)
แป้นควบคุม Ctrl + Page Up มีหน้าที่อะไร
   เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน
   เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าถัดไป
   เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน
   เลื่อน Cursor ลงไปยังส่วนล่างสุดของจอภาพปัจจุบัน

ข้อที่ 18)
แป้นควบคุม Ctrl + Alt + Page Down มีหน้าที่อะไร
   เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าถัดไป
   เลื่อน Cursor ไปยังจุดเริ่มต้นของหน้าปัจจุบัน
   เลื่อน Cursor ลงไปยังส่วนล่างสุดของจอภาพปัจจุบัน
   เลื่อน Cursor ขึ้นไปยังส่วนบนสุดของจอภาพปัจจุบัน

ข้อที่ 19)
ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนต้นของเอกสารนั้น ๆ ต้องใช้แป้นควบคุมใด
   Home
   End
   Ctrl + Home
   Ctrl + End

ข้อที่ 20)
ถ้าต้องการเลื่อน Cursor ไปอยู่ที่ตอนท้ายของบรรทัดนั้น ๆ
   Ctrl + End
   End
   Ctrl + Home
   Home

ข้อที่ 21)
ถ้าต้องการเรียกคำสั่งคัดลอกข้อมูลต้องไปที่แท็บใด
   แท็บ Insert
   แท็บ Home
   แท็บ Page Layout
   แท็บ View

ข้อที่ 22)
ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ ซึ่งจะต้องเหมือนคำหรือข้อความที่กำหนดทุกประการต้องเลือกคำสั่งใด
   Find in
   All
   Sound Like
   Match Case

ข้อที่ 23)
ถ้าต้องการกำหนดลักษณะการค้นหาคำหรือข้อความใด ๆ โดยจะทำการค้นหาคำหรือข้อความ ที่มีเสียงคล้ายกับคำหรือข้อความที่กำหนด
   All
   Down
   Sound Like
   Match Case

ข้อที่ 24)
ถ้าต้องการแทรกแถวด้านบนของแถวที่เลือกในตารางต้องเลือกคำสั่งใด
   Insert Left
   Insert Right
   Insert Above
   Insert Below

ข้อที่ 25)
ถ้าต้องการแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของตารางต้องเลือกคำสั่งใด
   Insert Left
   Insert Right
   Insert Above
   Insert Below

ข้อที่ 26)
ถ้าต้องการเรียงลำดับข้อมูลในตารางจากมากไปหาน้อย จะต้องใช้เครื่องมือใด
   Ascending
   Descending
   My List Has
   Filter

ข้อที่ 27)
การพิมพ์เอกสาร ถ้าต้องการกำหนดระยะขอบกระดาษต้องเลือกหัวข้อใด
   Margins
   Orientation
   Paper
   Layout

ข้อที่ 28)
ถ้าต้องการกำหนดระยะหัวกระดาษและท้ายกระดาษจากเส้นขอบในการพิมพ์เอกสารต้องเลือกหัวข้อใด
   Section Start
   Header & Footer
   From Edge
   Different First Page

ข้อที่ 29)
ถ้าต้องการสร้างจดหมายเวียนต้องเลือกที่แท็บใด
   Home
   Insert
   Mailings
   Developer

ข้อที่ 30)
ขั้นตอนในการสร้างจดหมายเวียน เมื่อหน้าต่าง Mail Merge แสดงขึ้นทางขวามือต้องเลือก หัวข้อใด
   Letter
   Enveloper
   Labels
   Directory