วิชา.โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ.. (รหัส..3000 - 0201.) ระดับ ปสว..ปีที่ 2.
เรื่อง .สมรรถนพื้นฐานวิชาชีพ..ชุดที่ 1 จำนวน ..25. ข้อ
โดย อ.ปรีชา มดแสง .. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ...
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การตั้งค่าหน้ากระดาษ (Page Setup) มีความสำคัญอย่างไร
   ง่ายต่อการบันทึก
   จัดเค้าโครงการพิมพ์ในรูปแบบที่ต้องการ
   เพื่อให้ตัวอักษรดูดี
   เพื่อให้ดูเป็นระเบียบสวยงาม

ข้อที่ 2)
การวางเมาส์หน้าข้อความแล้วกดคลิกเป็นการเลือกแบบใด
   เลือกข้อความทั้งหมด
   เลือกทั้งย่อหน้า
   เลือกคำเฉพาะ
   เลือกทั้งบรรทัด

ข้อที่ 3)
เมื่อเลือกข้อความ "สวัสดีปีใหม่" แล้วคลิกปุ่ม ตามรูปด้านล่าง ข้อความที่ได้เป็นอย่างไร
      
   สวัสดีปีใหม่
   สวัสดีปีใหม่
   สวัสดีปีใหม่
   สวัสดีปีใหม่

ข้อที่ 4)
ถ้าต้องการแก้ไขข้อความใน WordArt ที่เราสร้างจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร
   ลบทิ้ง ทำใหม่
   คลิกที่ WordArt แล้วแก้ไข
   คลิกเม้าส์ขวาที่ WordArt แล้วเลือกคำสั่ง แก้ไขข้อความ
   คลิกเม้าส์ซ้ายที่ WordArt แล้วเลือกคำสั่ง แก้ไขข้อความ

ข้อที่ 5)
ความหมายของการผสานเซลล์ (Merge Cell) ในข้อใดถูกต้องที่สุด
   การนำเซลล์ที่อยู่ห่างกัน มารวมกันเป็น 1 เซลล์
   การนำเซลล์ที่อยู่ติดกันมารวมกันเป็น 1 เซลล์
   การนำเซลล์ 2 เซลล์เท่านั้นมารวมกันเป็น 1 เซลล์
   การนำเซลล์ในแถวเดียวกันมารวมกันเป็น 1 เซลล์

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้งานในลักษณะเป็นจดหมายเวียน (Mail Merge) ได้
   ใบเสร็จรับเงิน
   วุฒิบัตร
   จดหมาย
   ซองจดหมาย

ข้อที่ 7)
ข้อใดสำคัญที่สุดในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
   กำหนดรูปแบบการพิมพ์
   กำหนดการพิมพ์สีหรือขาวดำ
   กำหนดชนิดของเครื่องพิมพ์
   กำหนดหมายเลขหน้าที่ต้องการพิมพ์

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล
   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้
   สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
   กำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้
   สามารถเก็บข้อมูลชนิดเดียวกันไว้หลาย ๆ ที่ได้

ข้อที่ 9)
เมื่อจะสร้างตารางที่ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมด จะสร้างข้อใดเป็นอันดับแรก
   Table
   Query
    Forms
   Reports

ข้อที่ 10)
ตารางข้อมูลข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการลงทะเบียนเรียน
   ตารางนักเรียน
   ตารางรายวิชา
   ตารางใบลงทะเบียน
   ตารางสินค้า

ข้อที่ 11)
บริษัทแห่งหนึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ว่า พนักงาน 1 คน จะต้องติดต่อลูกค้าได้หลายคน แต่ลูกค้าแต่ละคนจะติดต่อพนักงานได้หลายคน ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าดังกล่าวจัดเป็นความสัมพันธ์แบบใด
   หนึ่งต่อหนึ่ง
   หนึ่งต่อกลุ่ม
   กลุ่มต่อหนึ่ง
   กลุ่มต่อกลุ่ม

ข้อที่ 12)
ถ้าต้องการปรับความกว่างของคอลัมน์ให้พอดีกับข้อมูลในเซลล์โดยอัตโนมัติควรทำอย่างไร
   เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งคอลัมน์ แล้วคลิกเมาส์
   เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งคอลัมน์ แล้วแดรกเมาส์
   เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งคอลัมน์ แล้วดับเบิ้ลคลิกเมาส์
   เลื่อนเมาส์ไปที่เส้นแบ่งคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Alt + คลิกเมาส์

ข้อที่ 13)
ข้อใดคือความหมายของ =SUM(D5:D7)
   เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยตั้งแต่เซลล์ D5 ถึง D7
   เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหาค่าผลรวมตั้งแต่เซลล์ D5 ถึง D7
   เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการนับจำนวนเซลล์ตั้งแต่เซลล์ D5 ถึง D7
   เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหาผลรวมเซลล์ D5 ถึง D7

ข้อที่ 14)
ถ้าต้องการเปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาในปี 2551-2553 ควรนำเสนอเป็นแผนภูมิแบบใดที่เหมาะสมที่สุด
   กราฟพื้นที่
   กราฟเส้น
   กราฟวงกลม
   กราฟแท่งแนวตั้ง

ข้อที่ 15)
ถ้าข้อมูลในตารางมีปริมาณมากเราควรใช้วิธีการใดต่อไปนี้จัดการเก็บข้อมูลเพื่อให้การนำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือคำนวณสามารถทำได้ง่ายขึ้น
   จัดกลุ่มข้อมูลในตาราง
   การจัดวางข้อมูลในตาราง
   การจัดเรียงข้อมูลในตาราง
   การคัดลอกข้อมูลในตาราง

ข้อที่ 16)
เมื่อจะเริ่มเตรียมงานนำเสนอ ควรจะดำเนินการในขั้นตอนใดเป็นอันดับแรก
   เตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย
   ลงรายละเอียดเนื้อหา
   การปรับแต่งสไลด์
   การวางโครงร่าง

ข้อที่ 17)
ประโยชน์ของการใส่เทคนิคให้กับสไลด์ คือข้อใด
   เพื่อให้งานนำเสนอดี และประหยัดพื้นที่
   เพื่อให้งานนำเสนอเกิดประโยชน์ในการใช้สอย
   เพื่อให้งานนำเสนอมีขนาดเล็กกระทัดรัด
   เพื่อให้งานนำเสนอมีความน่าสนใจมากขึ้น

ข้อที่ 18)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Powerpoint
   สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุด้วยเทคนิคที่มีอยู่ในโปรแกรมได้
   สามารถใส่เอฟเฟคการเคลื่อนไหวได้เฉพราะ
   สามารถกำหนดเวลาในการแสดงเอฟเฟคได้
   สามารถใส่เสียงประกอบการแสดงเอฟเฟคได้

ข้อที่ 19)
ถ้าเว็บไซต์เปรียบเสมือนกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แล้โฮมเพจจะเปรียบได้กับอะไร
   หน้าปก
   คำนำ
   สารบัญ
   เนื้อหา

ข้อที่ 20)
ข้อใดเป็นความหมายที่ตรงกับคำว่าเว็บบราวเซอร์ มากที่สุด
   โปรแกรมที่ใช้จัดทำเว็บไซต์
   เว็บไซต์หน้าแรกที่เป็นสารบัญเข้าสู่หน้าเว็บทั้งหมด
   กลุ่มเว็บเพจที่นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวเดียวกัน
   โปรแกรมที่ใช้เปิดดูเว็บเพ็จ

ข้อที่ 21)
หากต้องการเข้าไปที่ http:/www.google.com ต้องพิมพ์ชื่อเว็บไซด์ที่ช่องใด
   Address
   Password
   User name
   Search Web

ข้อที่ 22)
โปรแกรม Internet Explorer เหมาะสำหรับใช้ในงานในข้อใด
   ตรวจสอบข้อมูล
   สืบค้นข้อมูล
   รวบรวมข้อมูล
   สร้างฐานข้อมูล

ข้อที่ 23)
ข้อใดสำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลจาก Search Engine
   ที่อยู่ (Address)
   รูปภาพ (Picture)
   คำสำคัญ (Key Word)
   ชื่อของเว็บไซด์ที่ต้องการสืบค้น (Website name)

ข้อที่ 24)
ISP คืออะไร
   ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
   ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต
   ระบบสื่อสารของอินเทอร์เน็ต
   คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 25)
ข้อใดเป็นส่วนที่ใช้สำหรับแสดงรายชื่อเว็บเพจที่มีการบันทึก
   Search
   Favorites
   History
   Share