ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 
  .: ปรัชญา :.
  “ ศึกษาดี มีความรู้ เพิ่มทักษะ รักษาคุณธรรม สัมพันธ์มวลชน ”
 
  .: วิสัยทัศน์ :.
  " ผลิต พัฒนา กำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีทักษะ คุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน และให้บริการวิชาชีพต่อชุมชน "
 
  .: พันธกิจ :.
  1.  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส.ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพและหลักสูตรระยะสั้น
     เปิดโอกาสให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
     อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 
  .: เป้าหมาย :.
  1.  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. , ปวส.ภาคปกติ ปวส. ภาคพิเศษ เทียบดอนประสบการณ์งานอาชีพและหลักสูตรระยะสั้น
      เปิดโอกาศให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะและความชำนาญ โดยให้มีการฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกทักษะชีวิต
     อันส่งผลต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บริการทางวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
       
    อัตลักษณ์ จิตอาสา พัฒนาทักษะ
    เอกลักษณ์ บริการวิชาชีพสู่ชุมชน
    จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะความสามารถ
    จุดเด่น ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญ สามารถบริการชุมชน
    ปณิธาน ผลิต พัฒนา ผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
    คำขวัญ รู้หน้าที่ มีทักษะ รักษาคุณธรรม
       
 
  .: ตราสัญลักษณ์ :.
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th