ผลงานวิจัยครู
 
  เอกสารประกอบการเรียน วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 2200-1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
  โดย น.ส.มาลี ชูเอี่ยม
     
      แผนกวิชาช่างยนต์
      -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553
     
      แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
      -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553
     
      แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
      -  ปีการศึกษา 2557
      -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553
     
      แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
    -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553
     
      แผนกวิชาพณิชยการ
    -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553
     
      แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
      -  ปีการศึกษา 2557
    -  ปีการศึกษา 2554
      -  ปีการศึกษา 2553