ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา
   
                    ผลงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา
  -  ปีการศึกษา 2559
   
                    แผนกวิชาช่างยนต์
  -  ปีการศึกษา 2557 (ปวช.) (ปวส.)
  -  ปีการศึกษา 2554
  -  ปีการศึกษา 2553
 
                    แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  -  ปีการศึกษา 2557
  -  ปีการศึกษา 2555
  -  ปีการศึกษา 2554
  -  ปีการศึกษา 2553
 
                    แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  -  ปีการศึกษา 2557
  -  ปีการศึกษา 2554
  -  ปีการศึกษา 2553
 
                    แผนกวิชาพณิชยการ
  -  ปีการศึกษา 2557
  -  ปีการศึกษา 2554
  -  ปีการศึกษา 2553