บุคลากรงานวิจัย
 
น.ส.วรารัตน์    เลิศกิตติวัฒนกุล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

น.ส.ลักขณา   พงษ์เผือก
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์