บุคลากรงานวิจัย
 
นายปรีชา    มดแสง
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
น.ส.ลักขณา   พงษ์เผือก
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
นายกิตติ   ชนะโชติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์