ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     หนังสือและคำสั่งภายใน
 
     
77 ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 1 เม.ย. 62
76 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 1 เม.ย. 62
75 การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านระบบบริการสถานศึกษา KPS School012
29 มี.ค. 62
74 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 22 มี.ค. 62
73 เครื่องมือและแบบฟอร์ม การปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา (คป.1 - คป.17) 22 มี.ค. 62
72 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2562 19 มี.ค. 62
71 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 2561 11 มี.ค. 62
70 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 11 มี.ค. 62
69 คำสั่ง ให้บุคลากรไปราชการ Fix it center 11 มี.ค. 62
68 แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป 20 ก.พ. 62
67 คำสั่ง เวรยามประจำเดือน มีนาคม 2562 14 ก.พ. 62
66 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 14 ก.พ. 62
65 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook 13 ก.พ. 62
64 แบบฟอร์ม-รายงานโครงการ PDCA 31 ม.ค. 62
63 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 22 ม.ค. 62
62 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 21 ม.ค. 62
61 คำสั่ง แต่งตั้นคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ กีฬาสี วิเศษเกมส์ ครั้งที่ 15 10 ม.ค. 62
60 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มกราคม 2562 21 ธ.ค. 61
59 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 28 พ.ย. 61
58 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตอห่งประเทศไทย และการแข่งขัน
        ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
23 พ.ย. 61
57 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา 22 พ.ย. 61
56 ช่องทางรับข้อร้องเรียน 22 พ.ย. 61
55 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 22 พ.ย. 61
54 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 พ.ย. 61
53 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานและประเด็นการประเมิน มาตรฐานการศึกษา 2561 แก้ไขเพิ่มเติม 14 พ.ย. 61
52 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา ของ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ พ ศ 2561
         แก้ไขเพิ่มเติม
14 พ.ย. 61
51 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ V net ประจำปี 2561 14 พ.ย. 61
50 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 14 พ.ย. 61
49 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
48 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 61
47 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561 14 พ.ย. 61
46 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 14 พ.ย. 61
45 คำสั่ง แต่งตั้งครูและเจ้าหน้าที่รับเงินลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
44 คำสั่ง แต่งตั้่งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศออกฝึกงาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
43 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่มเติม 14 พ.ย. 61
42 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2561 ถึง 2564 14 พ.ย. 61
41 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกรอกระดับคะแนนผลการเรียน ต2ข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
40 คำสั่ง แต่งตั้งตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมารถบัสโดยสาร เข้าร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในด้านไฟฟ้า
        และส่งเสริมแนวคิดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
14 พ.ย. 61
39 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอนและตรวจทานตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
38 คำสั่ง สถานศึกษาพอเพียง 14 พ.ย. 61
37 คำสั่ง แต่งตั้งบุคลากรทำการปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาชีวะสูงวัย
        ปลูกพืชปลอดภัยไร้ดิน
14 พ.ย. 61
36 คำสั่ง ให้บุคลากรไปราชการ ศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี 14 พ.ย. 61
35 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนการเรียนและพิจารณาผลการเรียน 14 พ.ย. 61
34 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระชมชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 2561  
33 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 14 พ.ย. 61
32 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทร
        เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
14 พ.ย. 61
31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปลูกป่าอาชีวสืบสานพระราชณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 พ.ย. 61
30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการหนึ่งวันพระ หนึ่งแผนกวิชา 14 พ.ย. 61
29 คำสั่ง ให้บุคลากรไปราชการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ในการศึกษา
        ดูงาน
14 พ.ย. 61
28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2561 14 พ.ย. 61
27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ245 14 พ.ย. 61
26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 14 พ.ย. 61
25 คำสั่ง การอบรมแนวทางการเขียนแผนธุรกิจและการจัดทำบัญชี เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบ
        การในอนาคตประจำปีงบประมาณ 2561
14 พ.ย. 61
24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 14 พ.ย. 61
23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 14 พ.ย. 61
22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักำเรียน นักศึกษา
        เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด
14 พ.ย. 61
21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูพี่เลี้ยงนักษศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 14 พ.ย. 61
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
19 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 14 พ.ย. 61
18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน 14 พ.ย. 61
17 คำสั่ง แต่งตัังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระดับสถานศึกษา ประจำปี
        การศึกษา 2561
14 พ.ย. 61
16 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 14 พ.ย. 61
15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 61
14 คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 พ.ย. 61  
13 คำสั่ง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1 พ.ย. 61  
12 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 31 ต.ค. 61  
11 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 28 ก.ย. 61  
10 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กันยายน 2561 30 ส.ค. 61  
9 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 31 ก.ค. 61  
8 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 29 มิ.ย. 61  
7 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 30 พ.ค. 61  
6 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561 15 พ.ค. 61  
5 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 30 เม.ย. 61  
4 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน เมษายน 2561 30 มี.ค. 61  
3 คำสั่ง ให้บุคลากรไปราชการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 15 มี.ค. 61  
2 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มีนาคม 2561 28 ก.พ 61  
1 คำสั่ง เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 30 ม.ค. 61  
       
       
   
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th