เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ทำเนียบผู้บริหาร
 โครงสร้างการบริหาร
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 ข้อมูลสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตร
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลจังหวัดอ่างทอง
 
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรม 2564
 ภาพกิจกรรม 2563
 ภาพกิจกรรม 2562
 ภาพกิจกรรม 2561
 ภาพกิจกรรม 2560
 ภาพกิจกรรม 2559
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
SAR 2562
 
www.viset.ac.th
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

 

   
 
งานปกครอง
 
ชื่อ : นายคมกฤช   แก้วมณี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง

ชื่อ : นายประนมกร   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายศุภกิจ    ธนีสรรค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายปรีชา   มดแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : น.ส.เยาวลักษณ์   วังคีรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : น.ส.ณัฏฐ์มนต์   ทองสุก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายอดิศร    ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายวัชระ   อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : นายวิรัตน์   จันทร์กระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานปกครอง

ชื่อ : น.ส.ศิริลักษณ์   รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานปกครอง

ชื่อ : นางอุบลพรรณ   พงษ์สุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานปกครอง
 

 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2019 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ