ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
งานอาคารสถานที่
 
ชื่อ : นายดำเนิน   รุกขชาติ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายพิพัฒน์    สนธิพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายสิรภพ   สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายอดิศร    ภู่ประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

ชื่อ : นายสันติ   หอมสุคนธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้านักการภารโรง

ชื่อ : นายดำรง   จอมแสง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ชื่อ : นายสุพจน์   แตงอ่อน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ชื่อ : นายทัศนะ   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

ชื่อ : นางจุดารัตน์   นวลวิลัย
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

ชื่อ : นางสาวทองสุก   เส็งแดง
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th