ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาการบัญชี
 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 62
 ภาพกิจกรรมปี 61
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
ทั้งหมด
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
งานวัดผลและประเมินผล
 
ชื่อ : นายพิพัฒน์ สนธิพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางศิริเพ็ญ   บุตรเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางสุคนธ์   เพ็งวิสาภาพพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางอัญชลี   เจียมเจิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : น.ส.เพ็ญจิรา   ลือขจร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายไพฑูรย์   วรรณบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายณภัทร   ทัศนุรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นายอานนท์   อังศุวรพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ชื่อ : นางนฤทัย   มดแสง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
 

 

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th